Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt

FFO deltar i referansegruppen for et europeisk forskningsprosjekt. – DISCIT. For at prosjektet skal få noen verdi er det viktig at forskerne får del i erfaringene, meningene og ønskene til våre medlemmer. 

DISCIT-prosjektet har som formål å peke ut hva som må til for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne kan utøve de samme rettighetene og pliktene som andre, ha selvstendige liv og være med og bestemme over forhold som er av betydning for dem. Prosjektet knytter an til FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne som Norge har sluttet seg til. Prosjektet omfatter ni europeiske land og skjer i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner i disse landene og på europeisk plan. Det er erfarne forskere ved NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus som leder prosjektet.

 

Dersom du kan tenke deg å delta i studien eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Bjørn Hvinden (tlf. 46 41 82 06) eller Rune Halvorsen (tlf. 922 09 864, rune.halvorsen@hioa.no), NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

 

Hva innebærer deltakelse i studien?
Forskerne ønsker å snakke med kvinner og menn med født 1945-55, 1965-75 og 1985-95. I denne omgang ønsker de spesielt å snakke med våre medlemmer som

  • bruker rullestol, krykker og/eller rullator,
  • er synshemmede,
  • har en utviklingshemming, eller
  • har psykiske helseproblemer

Disse samtalene – intervjuene – vil handle om den enkeltes liv fram til i dag og de erfaringene som den enkelte har høstet under skolegang, i forbindelse med boforhold, arbeid, sosial kontakt og hverdagsliv og i forhold til offentlige myndigheter og tjenester.

Intervjuet vil ta omlag 1,5 time og du bestemmer hvor intervjuet skal gjøres. Intervjuene vil fortrinnsvis bli gjennomført innen utgangen av august.

Hva skjer med informasjonen om deg?
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er fire erfarne forskere som vil ha tilgang til det som har blitt sagt i intervjuene. Alle fire har tausplikt. Etter at forskerne har gått gjennom og sammenfattet det som har blitt sagt i intervjuene, vil de skrive en rapport. De som har blitt intervjuet vil være anonyme i denne rapporten, dvs. ingen vil bli kjent i rapporten.

Frivillig deltakelse
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet.

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

 

Du finner mer informasjon om NOVA på www.hioa.no/nova. DISCIT-prosjektet har egen hjemmeside www.discit.eu og du finner oss også på Facebook www.facebook.com/discitresearch .  

(Foto: Rune Halvorsen/ HiOA)