Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / IKT-tilgjengelighet for alle

IKT-tilgjengelighet for alle

Alle nye nettsider og automater må fra 1. juli 2014 følge forskrift om universell utforming av IKT. Dette gjelder både privat og offentlig sektor. 

Hensikten med lovendringen er at alle skal ha lik tilgang til informasjon og tjenester. For noen er universell utforming helt nødvendig. For andre nyttig. Ved bruk av enkle grep kan informasjonstilgjengeligheten på offentlige tjenester eller tjenester som berører den enkelte bruker tilrettelegges. Målet med universelt utformede løsninger er at de er tilgjengelige for alle uavhengig av funksjonsevne.

Forskrift om universell utforming av IKT er gitt på grunnlag av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

I høringsnotatet fra Forsyning-, administrasjons- og kirkedepartementet var det flere punkter Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) ikke så seg enig i. Blant annet § 1, Forskriftens formål:

«FFO vil benytte anledningen til å presentere organisasjonens synspunkter på forslaget til forskrift. Innledningsvis vil vi påpeke urimeligheten ved at loven setter klare begrensninger for hvilke områder forskriften skal gjelde for, dette da forskriften er knyttet til § 11 i lov om Diskriminering og tilgjengelighet, og omhandler universell utforming av IKT-løsninger rettet mot offentligheten. Videre noterer vi at departementet vektlegger at plikten gjelder så langt det ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for virksomheten», ble det skrevet i FFOs høringssvar, datert 5. februar 2013.

Les høringsnotatet og FFOs høringssvar her:
http://www.ffo.no/FFO-mener/Horinger/Forslag-til-forskrift-om-universell-utforming-av-IKT-losninger/