Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Ja til samlet diskrimineringslov!

Ja til samlet diskrimineringslov!

FFO ga nylig innspill til en universell likestillings- og antidiskrimineringslov. Dette på et innspillmøte som barne-, likestillings- og inkluderingsministeren inviterte til. Der ga FFO sin støtte til forslaget om en samlet lov.

Fagpolitisk leder i FFO, Ingunn E. Ulfsten, la fram våre hovedsynspunkter. I tillegg overleverte vi et skriftlig innspill til statsråd Solveig Horne.

  1. FFO støtter forslaget om en samlet lov.

  2. Alle grunnlag bør ha samme vern mot diskriminering uansett diskrimineringsgrunnlag.

  3. FFO mener aktivitets- og redegjørelsesplikten er et viktig verktøy for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

  4. FFO mener en samlet lov må inneholde regler om tilgangen til varer, tjenester og informasjon.

  5. FFO mener plikten til universell utforming av eksisterende bygg, anlegg, uteområder og transportmidler må styrkes gjennom forpliktende tidsfrister.

  6. FFO mener at Likestillings- og diskrimineringsnemndas kompetanse bør utvides til å kunne fastsette erstatning og oppreisning.

  7. Rettshjelploven må utvides til å gjelde en universell likestillings- og antidiskrimineringslov.

  8. FFO mener FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) må inkorporeres i norsk rett i menneskerettsloven.

  9. FFO mener Norge må ratifisere CRPDs tilleggsprotokoll om individuell klagerett.

Ingunn Ulfsten legger fram FFOs innspill til ny lov.

FFOs fagpolitiske leder Ingunn E. Ulfsten gir innspill på ny lov til en lyttende Solveig Horne

Noen av punktene ble spesielt fremhevet i løpet av de fem minuttene FFO hadde til rådighet:

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Dette er et viktig verktøy for å fremme likestilling og hindre diskriminering, ettersom et lovforbud ikke er nok til å hindre dette. For å sikre funksjonshemmede arbeidstakere og arbeidssøkere like muligheter som andre, er det avgjørende med aktive og målrettede tiltak.
FFO erfarer at mange arbeidsgivere har fordommer om funksjonshemmede og hva tilrettelegging for funksjonshemmede vil si i praksis. Aktivitetsplikten skaper en bevissthet og sikrer at det blir satt i verk målrettede tiltak for å møte utfordringene i den enkelte virksomhet.

Aktivitetsplikten henger nøye sammen med redegjørelsesplikten. Redegjørelsesplikten sikrer at aktivitetsplikten blir oppfylt. Uten redegjørelsesplikt, vil for mye avhenge av den gode vilje. Selv om noen arbeidsgivere oppfatter redegjørelsesplikten som byråkratiserende, mener FFO at behovet for å få fokus på diskriminering i arbeidslivet må veie tyngre.

Tilgang til varer, tjenester og informasjon

Dette er avgjørende for at funksjonshemmede skal kunne delta fullt ut i samfunnet på lik linje med andre. Dagens lov sikrer ikke dette godt nok. FFO har i lang tid påvist behovet for slike regler, og mener at en samlet lov må inneholde regler om tilgangen til varer, tjenester og informasjon.

Tidsfrister for eksisterende bygningsmasse og transportmidler

Dette er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene i CRPD artikkel 9 og for å nå målet om universell utforming innen 2025. FFO mener det må legges frem en forpliktende opptrappingsplan som følges opp i budsjettene.

FFO mener 2025 må settes som absolutt siste frist, og byggeiere må ta dette inn i sin planlegging. Skoler og samferdselsbygg er tidligere utpekt som prioriterte bygningskategorier, og FFO ber om at regjeringen fastsetter kortere tidsfrister for disse kategoriene.

FFO mener CRPD må tas inn som en del av norsk rett

Dette på lik linje med for eksempel FNs kvinnekonvensjon, FNs barnekonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon. Det er uheldig at det skapes et hierarki over menneskerettighetene til ulike utsatte grupper. FFO mener det er viktig at rettighetene kan påberopes direkte av norske borgere og at inkorporering dessuten gir en viktig symboleffekt ved at man tar sine internasjonale forpliktelser på alvor.

Dessuten mener vi at konvensjonen må tas inn i menneskerettsloven. Hvis konvensjonen ikke tas inn i menneskerettsloven, må den tas inn i en universell likestillings- og antidiskrimineringslov.

Her kan du lese:

FFOs innspill til universell likestillings- og antidiskrimineringslov (word).
FFOs innspill til universell likestillings- og antidiskrimineringslov (pdf).

Starter arbeidet ny lov (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).