Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Skal forske på brukermedvirkning i NAV

Skal forske på brukermedvirkning i NAV

Fafo har fått i oppdrag av FFO å gjennomføre et treårig forskningsprosjekt om brukermedvirkning i NAV.

Prosjektet «Modell for brukermedvirkning i NAV – evaluering og videreutvikling» skal gi oss mer kvalitativ kunnskap om hvordan brukermedvirkningen i NAV fungerer. Det skal også kartlegge muligheter for videreutviklingen av brukermedvirkning i etaten.

I FAFO er det forsker Hilde Haualand som vil lede prosjektet, som finansieres av forsøksmidler for arbeid og velferd - FARVE. I prosjektet vil det bli sett på hvordan NAVs brukerutvalg på kommunalt- og fylkesnivå fungerer, både som grunnlag for evaluering og videreutvikling. Kunnskapen som innhentes vil kunne danne grunnlag for endring av brukermedvirkningsarbeidet i NAV, av organiseringen av brukerutvalgene og deres arbeid.

Evalueringer som er gjort tidligere av FFOs brukermedvirkningsarbeid har pekt på nødvendigheten av å se dette i sammenheng med all brukermedvirkning som foregår i NAV (AFI, 2012). I Riksrevisjonens rapport (Dokument 3:16 (2011-2012) påpekes det at bare ca. 27 prosent av NAV-kontorene har brukerutvalg som fungerer godt eller meget godt.

Dette til tross for at NAV-lovens § 6 om brukermedvirkning pålegger Arbeids- og velferdsetaten å sørge for at representanter for brukerne får mulighet til å uttale seg i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester.

Brukerutvalg er en sentral del av modellen for brukermedvirkning i og rundt NAV. Utvalgene består av representanter for ulike brukerorganisasjoner og fra NAV, og skal identifisere og følge opp viktige innsatsområder samt bidra til å sikre brukermedvirkning mer generelt. NAV har brukerutvalg på direktorats-, fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Sakene som tas opp har ulik grad av generell betydning, langsiktighet og prinsipp.

Rådgiver Grete Crowo er FFOs prosjektleder, og vil samarbeide tett med Fafo underveis i prosjektet. Forskningen vil blant annet basere seg på intervjuer med sentrale aktører, deltakende observasjon og på aksjonsforskning.

Aksjonsforskningen gjennomføres i form av refleksjonsseminarer der deltakere og forskere sammen resonnerer seg frem til en omforent forståelse av problemstillingene og utviklingsaktivitetene. På den måten vil man også sikre en bred involvering i prosjektprosessen.