Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Kartlegging av tjenester i kommunene

Kartlegging av tjenester i kommunene

En nylig gjennomført kartlegging viser at kun 18 % av norske kommuner har en kommunal, eller samarbeider om en interkommunal lærings- og mestringstjeneste.

Kartleggingen viser imidlertid til betydelige gevinster for både ansatte, brukere og kommunen generelt i de kommunene hvor lærings- og mestringstilbud er i gang 

Det er Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) som står bak denne kommunekartleggingen av samtlige 428 kommuner. 

Nærhet og samhandling 

Av fordeler nevnte lederne i lærings- og mestringstjenestene at det kan være en lavere terskel for deltagelse og større mulighet for individuell tilpasning i kommunene. Læring og mestring i kommunene kan også bidra til økt samarbeid på tvers av tjenester, samt økt kompetanse hos ansatte med hensyn til brukermedvirkning, pårørendes situasjon og forebygging av helseutfordringer. 

Behov for mer kunnskap 

Kommunekartlegging viser imidlertid at det er generelt for lite kunnskap om hva læring og mestring er. Det er en forutsetning for læring og mestring at brukere involveres i både planlegging, gjennomføring og evaluering av tilbudene. Flere av kommunene måtte lukes ut av analysen på grunn av mangel på brukermedvirkning. Der kommunen samarbeider med spesialisthelsetjenesten om læring og mestring synes imidlertid brukermedvirkning å være ivaretatt. 

Skal lærings- og mestringstjenesten i kommuner og helseforetak sammen være med og bidra inn i helhetlige og sammenhengende pasientforløp slik Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47 (2008–2009)) legger opp til, må lærings- og mestringstjenestene i kommunene utvikles og styrkes i tråd med Meld. St. 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet som nylig ble lagt frem. 

Les mer om kartleggingen på NK LMH sin nettside mestring.no. Her er det artikler om etablering og organisering av lærings- og mestringstilbudsamhandling om kommunale lærings- om mestringstjenester og hvilke gevinster det er for kommunen

Saken er skrevet av NK LMH.