Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Kort oppsummert: Partienes alternative statsbudsjetter / Følger av Covid-19

KrF sitt alternative statsbudsjett

Det er mye bra å spore i det alternative budsjettet til KrF. 

Skole:

Satser på lærertetthet i skolen

Ifølge KrFs program trenger skolen målrettede løft. Partiet vil derfor styrke skolen med flere lærere tidlig i grunnskolen, når mulighetene for å lære er størst. KrF vil ha norm for lærertetthet på 15 elever fra 1-4. trinn og 20 elever på 5-10.trinn (til sammen 358 millioner kroner for å innføre og fullfinanisere).

Øker lærlingtilskuddet

KrF mener at lærlingtilskuddet skal tilsvare kostnaden av en skoleplass i videregående skole, og vi vil bevilge 123 mill. kroner til lærlingtilskudd for å nå dette i 2018

Mer til skolehelsetjenesten

KrF mener det er behov for at ytterligere midler til skolehelse. De foreslår å bevilge 180 millioner kroner mer, i tillegg til de 300 millioner som er foreslått bevilget over kommunerammen. Partiene ønsker at begge summer øremerkes.

 

Arbeid:

KrF foreslår 1000 flere plasser for personer med nedsatt arbeidsevne og 200 flere plasser til varig tilrettelagt arbeid.

Pleiepenger

KrF er glad for at et samlet storting ar bedt regjeringen komme til Stortinget med forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver. Partiet foreslås at det gis 100 prosent kompensasjon for hele femårsperioden, i stedet for 66 prosent. KrF komme tilbake til andre forbedringsforslag senere.

 

Menneskeverd:

KrF ønsker et samfunn for alle, der de vil aktivt forebygge sortering av barn med Downs syndrom, andre funksjonshemminger og barn med alvorlige sykdommer, blant annet gjennom å arbeide for endringer i fosterdiagnostikken. KrF foreslår også økte bevilgninger til funksjonshemmedes organisasjoner, herunder FFO og SOR.

 

Brukerstyrt personlig assistanse:

KrF mener det er behov for forbedringer i BPA-ordningen for at den skal fungere som et verktøy for likestilling. KrF vil at Stortinget skal be regjeringen sikre at BPA-ordningen defineres som likestillingsverktøy for eksempel ved at lovhjemling endres. KrF ønsker også at Stortinget ber regjeringen sikre et økt antall timer med BPA, blant annet til deltakelse i idrett og fritidsaktiviteter.

 

Transport:

TT-ordning

KrF foreslår å bevilge ytterligere 22,5 mill. kroner i halvårsvirkning til TT-ordningen for å utvide til nye fylker. For synshemmede og andre med sansenedsettelse er TT-ordningen viktig for å kunne leve et normalt aktivt hverdagsliv. Den statlige, nasjonale TT-ordningen skal dekke hele landet på sikt. KrF sørger nå få at vi er i rute med opptrappingen.

Trygge skoleveier

KrF reagerer sterkt på at regjeringen løper fra enigheten i Nasjonalt Transportplan og foreslår å oppfylle forpliktelsen på 200 mill. kroner årlig.

 

Frivillige organisasjoner:

- Økt momskompensasjon til frivilligheten på 150 millioner kroner

- Tilskuddsordning fritidstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5 millioner

- KrF foreslår økte bevilgninger til funksjonshemmedes organisasjoner, herunder FFO og SOR med 5 millioner kroner.

- HELT MED arbeidsplasser for utviklingshemmede (SOR) styrkes med 4,2 millioner

- Kurs for søsken til barn med nedsatt funksjonsevne, 5 millioner kroner (midler går i rammen til BUFdir). 

- Krf plussar på 27,5 millioner til studieforbunda og reverserer regjeringens kuttforslag. 

Teksten er hentet fra KrF sitt alternative statsbudsjett. Vi tar forbehold om feil. Hele dokumentet kan du lese her.