Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Rettshjelploven må utvides

Rettshjelploven må utvides

Vi har et godt rettshjelpsystem i Norge i dag, men rettshjelploven må utvides til å omfatte flere lover og flere mennesker. Les mer om hva vi spilte inn til Justiskomiteen om statsbudsjettet. 

Flere lover må omfattes av rettshjelploven

FFO mener at likestillings- og diskrimineringsloven, pasient- og brukerrettighetsloven, opplæringsloven og flere saker etter folketrygdloven må omfattes som en del av rettshjelploven. Disse lovene inneholder regler om retten til sentrale velferdsgoder, og er av stor betydning for folk som lever med funksjonshemninger og kroniske sykdommer. I alle saker som faller utenfor rettshjelploven, må den enkelte bruker betale for advokatbistanden selv.

Økonomi innskrenker retten ytterlige

I tilfeller der saker faller innenfor rettshjelploven og gir fri rettshjelp, blir retten innskrenket ved at kun de med aller svakest økonomi får benytte seg av fri rettshjelp. Taket ligger på 246 000 i brutto inntekt for enslige og 369 000 for ektefeller og andre som har felles økonomi. Denne inntekstgrensen har vært uendret siden 2009.

Selv om noen har høyere bruttoinntekt enn den fastsatte inntektsgrensen, er det mange som likevel ikke har råd til å betale for advokat. Det er ikke foreslått heving av inntekts- og formuesgrensen i statsbudsjettet for 2018, noe som bekymrer oss.

FFO har i flere år krevd at inntektsgrensene må heves, og dette er fortsatt vår primære tilrådning til komiteen.

Enklere å få dispensasjon

Det er et steg i riktig retning at det er blitt enklere å få dispensasjon fra inntektsgrensen. Ved vurdering av dispensasjon, mener vi at flere utgifter enn de som er knyttet til forsørgeransvar må tas med i betraktningen. Funksjonshemmede og kronisk syke har for eksempel ofte ekstrautgifter knyttet til sin sykdom som ikke kompenseres av det offentlige. Dette må tas hensyn til når dispensasjons gis.

Vi mener at selv om ikke inntektsgrensene heves, er det ekstra viktig at muligheten for dispensasjon praktiseres slik at det er den enkeltes reelle betalingsevne som legges til grunn.

Reverser kutt i spesielle rettshjelptiltak

Vi mener at de ordninger som er omfattet av spesielle rettshjelptiltak utfører et svært viktig arbeid. Derfor mener vi det er svært alvorlig rettssikkerhetsproblem dersom kuttet i tilskuddsordningen blir vedtatt. Det fører til at tiltak som JURK eller Jussbuss må legge ned, eller må begrense driften sin til et minimum. Dette vil gå ut over grupper som ellers ikke vil få fri juridisk bistand.

Både KrF og Venstre går i sine alternative budsjetter inn for å reversere kuttet. Vi ber komiteen lytte til de og gå inn for å reversere kuttet i tilskuddsordningen til spesielle rettshjelptiltak.

Les hele høringssvaret vårt her.