Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / Skoleklokkene ringer

Skoleklokkene ringer

Nå ringer skoleklokkene, men ikke alle kommer inn. Hele 80 prosent av norske skoler har fysiske barrierer som stenger elever med funksjonshemming ute. Det er et likestillingsproblem. 

 

Blant Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sine 82 medlemsorganisasjoner er det mange barn og unge med funksjonshemninger og kroniske sykdommer som har behov for fysisk tilrettelegging av skolen sin. Disse elevene møter ofte hindringer når skoleklokka ringer.

 

Tilgjengelige skoler, og skoler med universell utforming er veien å gå for at norske skoler skal være for alle elever. Det betyr at eksisterende skolebygg må oppgraderes, og at nye skoler må bygges universelt utformet. Men hele 3 av 10 av nybygde undervisningsbygg bygges ikke universelt utformet. Det er et lovbrudd etter plan og bygningsloven, uholdbart, og bidrar til at de samfunnsskapte barrierene opprettholdes.

 

Ikke alle barn får gå på nærskolen sin

Det er store forskjeller fra kommune til kommune og fra skole til skole på hvor tilgjengelige byggene er. Men felles for alle skolene er at de fysiske barrierene går ut over elevene. Flere barn med fysisk funksjonshemming får ikke gå på nærskolen sin. Slik stenges de ute fra det sosiale miljøet i nabolaget sitt, og mange kan få en uforholdsmessig lang vei til skolen. Det er ikke rettferdig ovenfor barna det gjelder.

 

Mange elever med funksjonshemming mistrives i skolen i større grad enn andre barn. Mange mister motivasjonen for å fullføre. Nesten dobbelt så mange med bevegelseshemming har grunnskole som sin høyeste utdanning, sammenlignet med nivået i befolkningen ellers. Samtidig vet vi at funksjonshemmede med høy utdanning har større sjanse for å komme i jobb enn de med lavere utdanningsnivå. Det er i alles interesse å gi alle barn den beste skolen de kan få – også fysisk.

 

Skolen som inkluderende møteplass

I år skal Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) for første gang laget et veikart for en universelt utformet skole. Målet er å finne ut hvordan oppgradering av fysisk tilgjengelighet i eksisterende skolebygg og anlegg kan sørge for at skolene blir inkluderende møteplasser og nærmiljøsenter. For å sikre at veikartene ivaretar ulike hensyn, og at tiltakene forankres der de skal gjennomføres, vil Bufdir involvere de ansvarlige brukerorganisasjonene i miljøet.

 

Dette initiativet støtter FFO helhjertet! Skal vi nå målet om at alle barn skal få et likeverdig opplæringstilbud tilrettelagt for den enkeltes behov, må vi sørge for at skolebyggene er tilgjengelige. Vi mener det fysiske skolemiljøet må være tilgjengelig for alle elever innen 2025, og universelt utformet få år etter - og at dette må sikres i forskrift.