Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / To nye publikasjoner om bolig og boforhold

To nye publikasjoner om bolig og boforhold

FFO lanserer to nye publikasjoner som handler om boforhold og bolig. FFOs politiske notat "Gode boliger for alle" ble lansert under FFOs representantskap. Rapporten "Herre i eget hus" er gjennomført og sluttført med støtte fra forsker Ivar Brevik og Husbanken.

I prosjektet Herre i eget hus har vi dykket dypere ned i hvem nye brukere av hjemmebaserte tjenester er.

Vår hypotese bygger på funn i "Herre i eget hus 1", som ble sluttført i 2012. I denne rapporten ble det avdekket at den sterke veksten i antall tjenestemottakere og den tilsvarende veksten i antall årsverk i den kommunale hjemmetjenesten i hovedsak ikke skyldes vekst i tjenestetilbudet til funksjonshemmede og kronisk syke, men vekst i det kommunale medisinske helsetilbudet til mennesker under 67 år som tidligere ville fått tilsvarende helsehjelp av spesialisthelsetjenesten.

De 22 000 nye brukerne av kommunale hjemmetjenester som bor i privat bolig utgjør om lag en tredel av alle hjemmetjenestebrukere i 2010. Hvis disse nye brukerne av hjemmetjenestene skulle ha samme behov som de "opprinnelige" hjemmetjenestebrukerne, ville det bak tallene for nye tjenestemottakere skjule seg et stort behov for nye kommunale boligtilbud og andre boliger tilpasset deres behov. Hvis FFOs nye hypotese er riktig, er imidlertid behovet for nye boliger antakelig langt mindre omfattende.

Dersom veksten i ressursbruken i hjemmetjenestene til mennesker under 67 år har kommet funksjonshemmede og kronisk syke til gode – burde tilgangen på tjenester i eget hjem være tilfredsstillende. FFO opplever likevel situasjonen slik at mange unge funksjonshemmede og kronisk syke blir boende hjemme hos sine foreldre alt for lenge – og mange funksjonshemmede og kronisk syke opplever at det er svært vanskelig å få den bistand en trenger fra de kommunale hjemmetjenestene.

Rapporten har tre hovedfunn:

  • De fleste som bor med foreldre eller andre synes å ha evne til å bo i eget hushold. 
  • Radikalt få funksjonshemmede lever i parforhold sammenliknet med befolkningen. 
  • Stort omfang av privat ulønnet hjelp til personer med helseproblemer.

Boligpolitisk notat "En fremtidsrettet boligpolitikk – gode boliger for alle"

Notatet ble produsert av FFOs sekretariat, fagpolitisk avdeling, juridisk avdeling og kommunikasjonsavdelingen i 2013 og 2014. Notatet er delvis basert på funnene i Breviks utredning.

Det boligpolitiske notatet ble lansert under FFOs representantskap 22. november 2014. Til stede var FFOs organisasjoner og fylkeslag. Lanseringen var et eget punkt på representantskapets program. 

Les prosjektrapporten Herre i eget hus - muligheter til å etablere seg i egen bolig for unge funksjonshemmede med tjenester.

Les FFOs boligpolitiske notat: En fremtidsrettet boligpolitikk – gode boliger for alle.