Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Følger av Covid-19 / To nye veiledere på høring

To nye veiledere på høring

Veiledere om barn med funksjonsnedsettelser i barnevernet og samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov er nå på høring.

Funksjonshemmede barn i barnevernet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har sendt ut en veileder om barn med funksjonsnedsettelser i barnevernet på høring.

Utkastet til veileder bygger på rapporten, «Ansvarsfordeling til barns beste? Barn og unge med funksjonsnedsettelse i barnevernet»(NOVA-rapport nr. 17/11), gjennomført av NOVA på oppdrag for Bufdir. Med utgangspunkt i denne rapporten besluttet Bufdir at det skulle lages en veileder hvor målgruppen er ansatte i barnevernet. Kombinasjonen funksjonsnedsettelse og omsorgssvikt krever imidlertid stor grad av tverretatlig samarbeid. Barnevernets samarbeidspartnere skal derfor også ha nytte av veilederen.

FFo oppfordrer medlemsorganisasjonene om å sende inn sine høringssvar direkte til Bufdir, Postboks 2233, 3103 Tønsberg, eller e-post til postmottak@bufdir.no.

Eventuelle henvendelser kan rettes til seniorrådgiver John-Ingvard Kristiansen tlf. 466 18 621. Epost: john-ingvard.kristiansen@bufdir.no

Høringsfrist er 27. februar.

Les hele høringsbrevet fra Bufdir her.

Last ned hele veilederen her.

 

Barn og unge med habiliteringsbehov

Helsedirektoratet har sendt ut en veileder om samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov.

Denne veilederen er en oppfølging av Handlingsplan Habilitering av barn og unge, IS-1692, utgitt av Helsedirektoratet i 2009. Veilederen er også omtalt i Meld. St. 18 (2010-2011) Læring og fellesskap – tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særskilte behov.

Veilederen legger særlig vekt på å beskrive barns og unges rettigheter og sektorenes plikter og tilbud slik at tjenesteytere i både utdanningssektoren og helse- og omsorgstjenesten kan planlegge for og samarbeide om et koordinert tilbud. Den kanskje viktigste forutsetningen for å kunne samhandle er at man kjenner til og forstår hverandres ansvar, oppgaver og begrensninger.

Spørsmål om utkastet til veileder og høringsinnspill kan rettes til Midia Aminzadeh, midia.aminzadeh@helsedir.no.

Helsedirektoratet har laget et eget innspillsskjema, som vi ber dere bruke.

Høringsfrist er 27. februar.

Les hele høringsbrevet her.

Last ned hele veilederen her.

Last ned innspillsskjema her.