Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forskrift om arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer med nedsatt funksjonsevne - landsdekkende og permanent ordning

Status: Høringssvar er gitt 08.04.2014

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Forskrift om arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer med nedsatt funksjonsevne - landsdekkende og permanent ordning,20.01.2014

Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til 11. april 2014.

Les hele høringsbrevet her.

Høringssvar: Forskrift om arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer med nedsatt funksjonsevne – landsdekkende og permanent ordning,08.04.2014

Arbeids- og sosialdepartementet
Postboks 8019 Dep.
0030 Oslo

 

Vår fil: B14-GC007
Saksbehandler: Grete Crowo

 

Forskrift om arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer med nedsatt funksjonsevne – landsdekkende og permanent ordning

FFO har gjennomgått høringsnotatet om forskrift om arbeids- og utdanningsreiser (AU-reiser) for personer med nedsatt funksjonsevne – landsdekkende og permanent ordning. Høringsfristen er 11. april, og vi vil med dette komme med følgende synspunkter:

FFOs synspunkter

  • FFO mener at en AU-reise må koste tilsvarende en kollektivreise, og at 25 prosent ikke kan anses som en begrenset egenandel.

  • FFO mener at det bør settes et individuelt tak for antall kilometer og ikke et kostnadstak per enkeltreise.

  • FFO mener det er viktig at man ikke setter en tidsbegrensning for hva som kvalifiserer som midlertidig fratatt førerkort.

  • FFO mener at alle brukere på arbeidsrettede tiltak som mottar midlertidige ytelser, og som omfattes av forskriftens øvrige bestemmelser, må kunne vurderes å kvalifisere til arbeids- og utdanningsreiser.

  • FFO mener vedtak om AU-reiser i særlige tilfeller bør åpne for mer fleksibilitet i ordningen når det er avgjørende for den enkeltes mulighet for å stå i jobb.

AU-reiser er en god ordning

FFO er svært fornøyd med at Arbeids- og utdanningsreiser er blitt fast og landsdekkende, og at man nå vil hjemle ordningen i forskrift. Dette er en viktig transportordning for funksjonshemmede som ikke på egenhånd har mulighet til å komme seg til arbeid eller utdanning. FFO ser på AU-reiser som et godt virkemiddel for et mer inkluderende arbeidsliv.

Egenandelen må reduseres

Egenandelen for arbeids og utdanningsreiser har til nå vært tilsvarende kostnaden av billigste kollektivtransport. Det vises i høringsnotatet til Stortingets vedtak om å innføre en begrenset egenandel jf. Prop. 1 S (2013-2014). FFO reagerer på at 25 prosent egenandel blir betegnet av departementet som en begrenset egenandel.

Vi er som høringsinstans ikke invitert til å ta stilling til dette spørsmålet. FFO mener derimot at departementet må kunne fastsette en lavere egenandel siden denne begrensede økningen ikke ble tallfestet i Stortingets vedtak.

Departementet begrunner den økte egenandelen med et høyere servicenivå enn hva kollektivtransport innebærer. Men i mange tilfeller vil bil kunne ta lengre tid enn kollektivtransport. Arbeids og utdanningsreiser dreier seg ikke om et selvvalgt alternativ for mer komfortabelt transport. For brukere av denne ordningen er dette eneste alternativ. FFO mener i prinsippet at ordningen må koste brukeren det man hadde betalt for billigste kollektivtransport.

Reisekort og kostnadstak

FFO er positive til den nye ordningen med reisekort. Vi mener dette kan være en enklere og mer praktisk løsning for mange brukere, og for oss virker den skisserte løsningen god. FFO vil samtidig peke på at istedenfor å legge inn et kostnadstak per enkeltreise, bør det heller settes et kilometertak pr enkeltreise.

Et kostnadstak på reisekortet vil kunne være svært vanskelig i praksis. En drosjetur koster sjelden det samme hver gang. Avhengig av eventuell rushtrafikk, ulykker eller andre uforutsette hendelser langs ruten, kan en drosjereise koste svært ulikt. Det må også påpekes at de ulike taxi-selskapene har ulike takster, og at dette også gjør det vanskelig med et kostnadstak i kroner pr reise.

FFO vil understreke at kilometertaket må beregnes ut fra den enkeltes behov etter at arbeids- og utdanningsreiser er innvilget, og at det ikke må innføres et generelt kilometertak for hvem som kan komme inn i ordningen.

Midlertidig fratatt førerkort

FFO er positive til at man i forslaget også inkluderer personer som av medisinske årsaker er midlertidig fratatt førerkortet. Dette er en gruppe som vil ha stort utbytte av akkurat denne ordningen, og vi vil understreke vår støtte til dette.

Vi er samtidig opptatt av hva som ligger i betegnelsen midlertidig. Ved for eksempel epilepsi vil det være store individuelle variasjoner i hvor lang tid det tar å oppnå anfallskontroll. Førerkortet er mistet midlertidig fram til helsekravet om 12 måneders anfallsfrihet igjen er oppfylt. FFO mener derfor det er viktig at man i denne ordningen ikke setter en tidsbegrensning for hva som kvalifiserer som midlertidig fratatt førerkortet.

Brukere på arbeidsrettet tiltak

I forslaget til forskriftstekst § 5 d, foreslås det at personer som deltar på arbeidsrettede tiltak ikke kvalifiserer til Arbeids- og utdanningsreiser. Det er likevel nevnt tre unntak: Tidsbegrenset lønnstilskudd, tidsubegrenset lønnstilskudd og arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd.

FFO har forståelse for at man ikke innvilger Arbeids- og utdanningsreiser for brukere som er på korte NAV-tiltak og som raskt avklares til varig arbeid, men vi stiller oss uforstående til hva dette innebærer, og hvordan dette blir i forhold til andre ytelser? Hva skjer med personer som for eksempel søker arbeid med tilretteleggingsgaranti, arbeid med bistand, mentorordninger, har en mer langvarig tiltaksplass eller mottar andre former for arbeidsrettet oppfølging? Dette er også arbeidsrettede tiltak.

En del av disse vil ha varig nedsatt funksjonsevne som gir forflytningsvansker. Deres arbeidstrening i et NAV-tiltak vil være avgjørende for å kunne komme inn i ordinært arbeid. Det virker urimelig om disse personene ikke kan få innvilget arbeids- og utdanningsreiser.

FFO mener at alle brukere på arbeidsrettede tiltak som mottar midlertidige ytelser, og som omfattes av forskriftens øvrige bestemmelser, må kunne vurderes å kvalifisere til arbeids- og utdanningsreiser.

En fleksibel ordning

Arbeids- og utdanningsreiser er en svært viktig ordning for å komme seg til og fra arbeid og utdanning. I den sammenheng er det viktig at ordningen åpner for fleksibilitet til faktisk å kunne stå i arbeid. FFO mener derfor at det bør åpnes i forskrift eller rundskriv for at man i særlige tilfeller kan utøve fleksibilitet i ordningen når det er avgjørende for den enkeltes mulighet for å stå i jobb. Et eksempel kan være en enslig forsørgeres mulighet til også hente og levere i barnehage på veien til og fra jobb, når dette ikke er mulig på andre måter.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Knut Magne Ellingsen
Leder

Liv Arum
Generalsekretær