Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forslag om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven

Status: Høringssvar er gitt 15.01.2014

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Forslag om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven,09.10.2013

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven. At gruppen skal gis autorisasjon foreslås fastsatt i forskrift med hjemmel i helsepersonelloven § 48 fjerde ledd. Forslag til slik forskrift er inntatt i høringsnotatets kapittel 6.

Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til 13. januar 2014.

Les hele høringsbrevet her

Høringssvar: Forslag om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven,15.01.2014

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

 

Vår fil:B13-AA018
Saksbeh: Arnfinn Aarnes

 

Forslag om å autorisere manuellterapeuter (fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi) i henhold til helsepersonelloven

I september 2007 leverte FFO en høringsuttalelse om utredning av helsepersonellovens autorisasjonsordning til det daværende Sosial- og helsedirektoratet. Den gang mente FFO:

"FFO mener at dobbelautorisasjon bør være mulig i de sammenhenger der personellgruppen utfører helsehjelp som skiller seg vesentlig fra den helsehjelpen grunnutdanningen gir grunnlag for."

I dag vurderer FFO behovet for en dobbeltautorisasjon noe annerledes fordi vi ser at den autorisasjonen som manuellterapeuter har som fysioterapeuter, ivaretar pasientsikkerheten på en tilfredsstillende måte. FFO kan ikke se at de oppgavene som manuellterapeuter utfører ikke kan favnes av den autorisasjonen de allerede har.

Mange fysioterapeuter spesialiserer seg innen ulike diagnosegrupper, uten at det er behov for egen autorisasjon. FFO mener at manuellterapi må kunne betraktes som en spesialisering innen fysioterapi.

Departementet argumenterer med at manuellterapiutdanningen er på masternivå, og at yrkesutøvelsen er vesensforskjellig fra det grunnutdanningen fører fram til. FFO er ikke enig i en slik vurdering, og mener utdanningen må klassifiseres som videreutdanning.

Vi ser imidlertid at manuellterapi trenger en egen godkjenning. Det er viktig å tydeliggjøre den faglige rollen som portvokter som manuellterapeuter har. Det er også viktig å tydeliggjøre manuellterapeuters selvstendige ansvar for å stille diagnose innen muskel/skjelett området. Disse to rollene bør gi grunnlag for en egen godkjenning isteden for dobbelautorisasjon.

FFO oppfatter det også som et problem at henvisninger fra manuellterapeuter til spesialisthelsetjenesten avvises fordi de ikke kjenner til at manuellterapeuter har henvisningsrett. Dette er svært uheldig for pasientene som får en forsinkelse i sitt behandlingsforløp. FFO er usikre på om dobbeltautorisasjon vil avhjelpe informasjonsmangelen i helsetjenesten om manuellterapeutenes rolle. Det er etter FFOs syn nødvendig å utvikle bedre informasjon om manuellterapeutenes adgang til å henvise pasientene videre, slik at helsepersonell i spesialisthelsetjenesten blir klar over deres faglige rolle.

FFO stiller spørsmål ved nødvendigheten av å ha dobbelautorisasjon for å utøve sin praksis som manuellterapeut på en forsvarlig måte. Vi mener at autorisasjon for hovedutdanningen som fysioterapeut ivaretar myndighetenes behov for kontroll med yrkesutøvelsen, og derigjennom også pasientsikkerheten.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Knut Magne Ellingsen
Leder

Liv Arum
Generalsekretær