Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer

Status: Høringssvar er gitt

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer,05.06.2013

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt  på høring forslag om lov- og forskriftsendringer som følge av at psykologer skal kunne henvise pasienter til spesialisthelsetjensten.

Høringsfrist er 10. september.

Les hele høringsnotatet her.

Høringssvar: Forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

 

Vår fil: B13-AA012
Saksbehandler: Arnfinn Aarnes

 

Forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer

FFO viser til overnevnte høringsnotat, og vil med dette gi noen synspunkter på forslagene.

FFOs hovedsynspunkter

  • FFO støtter forslaget om å gi avtalespesialister i psykologi adgang til å henvise pasienter videre til relevante tjenester i spesialisthelsetjenesten.
  • FFO støtter forslaget om at pasientene kan henvende seg direkte til avtalespesialist for utredning og behandling uten forutgående henvisning fra fastlegen.
  • FFO mener at overstående punkt må tydeliggjøres i ferdigstillelsen av forskriftsendringene.

FFO støtter forslaget om å gi psykologer som er offentlig ansatt i eller utøver sine virksomheter i avtale med kommune eller regionalt helseforetak en rett til å henvise videre til relevant spesialisthelsetjeneste. Dette vil gjøre det enklere for pasienten, som da slipper å gå veien om fastlegen for å kunne bli henvist videre i spesialisthelsetjenesten.

En slik henvisingsrett for psykologer vil også bidra til bedre effektivitet og mindre ressursbruk for helsetjenesten.

FFO oppfatter at høringsnotatet er noe uklart når det gjelder "pasientenes rett til å få refusjon for sine utgifter til behandling og undersøkelse hos avtalespesialist uten forutgående henvisning fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten. ( s. 4 i høringsnotatet)", siden dette ikke kommer tydelig fram i forslag til ny lovtekst, ber FFO om dette punktet tydeliggjøres når forskriftsendringene skal ferdigstilles.

Til tross for denne uklarheten, velger FFO imidlertid å tolke setningen bokstavelig slik det framgår av teksten i høringsnotatet. Der det faktisk står at den enkelte har rett til refusjon av sine utgifter til utredning og behandling hos avtalespesialist uten forutgående henvisning fra fastlegen.

En slik ordning vil gjøre det mulig for pasientene å oppsøke psykologen direkte, uten å gå veien om fastlegen. I særlig grad vil ordningen imøtekomme pasienter som enten kvier seg for å snakke med fastlegen om psykiske plager, eller av andre årsaker ikke ønsker å ta opp behovet for psykologhjelp med fastlegen.

 

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Knut Magne Ellingsen
Leder

Liv Arum
Generalsekretær