Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

NAV Arbeidsrådgivnings rolle, ansvar og oppgaver

Status: Høringssvar er gitt 16.01.2014

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

NAV Arbeidsrådgivnings rolle, ansvar og oppgaver,19.12.2013

Arbeids- og velferdsdirektoratet har sendt ut NAVs Arbeidsrådgivnings rolle, ansvar og oppgaver på høring.

Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til 16. januar 2014.

Høringssvar: NAV Arbeidsrådgivnings rolle, ansvar og oppgaver,16.01.2014

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Postboks 5 St. Olavs plass
0130 Oslo

 

Vår fil: B14-GC003
Saksbeh: Grete Crowo

 

NAV Arbeidsrådgivnings rolle, ansvar og oppgaver

Kommentarer til høringsprosessen

FFO mottok 19. desember høring om NAV Arbeidsrådgivnings (ARK) rolle, ansvar og oppgaver, med høringsfrist 16. januar. FFO ble oppfordret til å komme med et høringssvar som var koordinert med våre medlemsorganisasjoner. FFO mener det er kritikkverdig fra NAVs side å sende dette dokumentet på høring umiddelbart før jul med så kort frist.

Når vi i tillegg også blir bedt om å koordinere høringssvaret med våre 75 medlemsorganisasjoner, vitner det om en total manglende forståelse av hvordan frivillige organisasjoner som våre fungerer og jobber.

Dette er spesielt uheldig siden arbeidsgruppen for NAV Arbeidsrådgivning som har hatt oppdraget med å vurdere fremtidig organisering, har kjørt en arbeidsprosess uten medvirkning fra berørte brukerorganisasjoner.

I tillegg mangler også utredningen dokumentasjon fra relevante brukerundersøkelser i beslutningsgrunnlaget. Det er ganske spesielt å ikke fremlegge eller ta hensyn til brukernes erfaringer med tilbudet i de tre utvidede ARK-enhetene, som arbeidsgruppen foreslår å flytte til «NAV Hjelpemidler og tilrettelegging».

FFOs høringsuttalelse

FFO har valgt å konsentrere høringssvaret om problemstillingen: Hvordan ansvaret for spesialisert arbeidsrådgivning for brukergruppene synshemmede, hørselshemmede og personer med hjerneskade skal organiseres?

FFOs synspunkter

  • FFO støtter ikke forslaget om å fjerne tilbudet til sansetapgruppene og personer med hjerneskade i «utvidede» ARK, og ber om at dette tilbudet utredes ytterligere.

  • FFO ber NAV utrede videre hvordan kompetansesenterets (1) funksjon som Nasjonalt kompetansesenter faglig og formelt kan knyttes til de «utvidede» ARK-enhetene.

  • FFO mener at gruppen med hjerneskader må defineres bedre, slik at alle fanges opp enten i ordinært ARK eller av tilbudet i «utvidet» ARK.

Tilbudet til gruppene i dagens «utvidet» NAV Arbeidsrådgivningskontor

FFO mener det ligger mange forbedringspunkter for brukergruppene synshemmede, hørselshemmede og personer med hjerneskader i den nåværende organiseringen med «utvidede» ARK. FFO finner imidlertid at det er altfor dårlig utredet av arbeidsgruppen hvordan man skal få til et bedre arbeidsrettet spesialisert tilbud til disse gruppene, ved å flytte det ut av ARK og til NAV hjelpemidler og tilrettelegging.

FFO har tro på den faglige tenkningen og metodikken i de «utvidede» ARK-kontorene. I ARK kobles tjenester med et helhetlig arbeidsrettet fokus når for eksempel syns- og hørselshemmede trenger hjelpemidler i arbeidssituasjonen. Det er derfor viktig at disse fagstillingene fortsatt knyttes til kompetansemiljøer der man arbeider i en prosess med personer som er i arbeidsrelatert endring.

Å bygge opp og å beholde kompetanse er helt avgjørende for å kunne gi et godt tilbud til disse brukerne. FFO mener det må satses videre på kompetansebygging basert på en arbeidsrettet fagtenkning i tilbudet til synshemmede, hørselshemmede og gruppen med medfødt eller ervervet hjerneskade.

FFO mener det hadde vært bedre om kompetansemiljøet i ARK-kontorene henter inn hjelpemiddelkompetanse når det er behov for hjelpemidler, enn at hele konstruksjonen flyttes til hjelpemiddelområdet. I denne enheten mangler jo faglig forankring og kompetanse om arbeidsprosesstenkning.

FFO vil også påpeke at antall stillinger på dette fagområdet må økes. 4,1 stillinger, i tillegg til stillingene ved Kompetansesenteret, gjør at denne tjenesten har altfor liten kapasitet. Dersom det er mulig å koble fagmiljøet i et Nasjonalt kompetansesenter formelt og faglig med fagstillingene i «utvidet» ARK, kan det være mulig å få til et mer utviklende og attraktivt fagmiljø for denne spesialkompetansen. FFO mener at slike løsninger må utredes nærmere.

FFO mener det i høringsdokumentene er svært uklart hvordan man tenker at funksjonen som i dag dekkes av «utvidet» ARK, skal overføres til NAV hjelpemidler og tilrettelegging. Skal fagstillingene i de «utvidede» ARK fysisk og formelt plasseres ut på den enkelte hjelpemiddelsentral, direkte under den sentrale enheten, eller skal all kompetansen samles på kompetansesenteret, som er en enhet inn under NAV hjelpemidler og tilrettelegging?

I arbeidsgruppens flertallskonklusjon og anbefaling står det:

«Dette alternativet vil sikre en helhetlig brukerrettet tjeneste med god ressursutnyttelse ved at all kompetanse på syn, hørsel og nevropsykologi vil bli samlet i samme 2. linje tjeneste og blir tilgjengelig i hvert fylke.»

Betyr dette at de få stillingene man har på disse områdene skal «smøres» ut og plasseres i 18 hjelpemiddelsentraler? Eller vil det være mulig for fagpersonene å beholde kontorfellesskap på Arbeidsrådgivningskontoret? FFO vil være sterkt imot en løsning som innebærer å plassere disse fagstillingene ut på hjelpemiddelsentralene.

Et annet viktig spørsmål er hvilken rolle og funksjon NAV kompetansesenter skal ha i det faglige oppfølgingsarbeidet? De har i dag i det regionale «utvidede» ARK ansvaret for Sør-Østlandet, og de følger opp ti fylker med spesialisert arbeidsrådgivning. Det er her vi finner det største fagmiljøet på dette området, og det eneste stedet det er kompetanse på hjerneskader. Det er viktig at dette fagmiljøet beholdes.

Slik FFO forstår det, er kompetansesenteret i dag også gitt en nasjonal funksjon. FFO kan ikke se at denne nasjonale funksjonen er drøftet i høringen. Vi anser denne funksjonen som særs viktig og hadde forventet at slike spørsmål var avklart og tydeliggjort før man sendte et forslag på høring som innebærer store endringer for utsatte grupper.

Det er et grunnleggende premiss for FFO at spesialisert arbeidsrådgivning må organiseres slik at det gis et helhetlig og likt tilbud i hele landet, og at dette må følges opp ressursmessig overfor ARK-tjenestetilbudet i NAV. Bostedsadresse må ikke avgjøre tjenestetilbudet og den faglige kompetansen og rådgivningen den enkelte får. FFO er kjent med at brukere i ulike fylker og regioner opplever å få ulikt tilbud. For eksempel har vi fått tilbakemelding fra brukere i Finnmark som erfarer at de ikke blir fulgt godt nok opp av «utvidet» ARK.

FFO vil påpeke at utformingen av tjenestetilbudet til den enkelte bruker må ta utgangspunkt i en individuell tilnærming basert på den enkeltes behov og utfordringer, koblet mot arbeidssituasjonen man er i eller skal inn i. For eksempel opplever brukere innenfor hørseltapsfeltet at de får et fragmentert tilbud som mangler den helhetlige tilnærmingen.

Fra organisasjonenes side understrekes det at det er avgjørende viktig at NAV bygger opp kompetanse om ulike tiltak for de ulike hørselstapgruppene, siden det er stor forskjell på å være hørselshemmet og døv. Det er viktig at kompetanse innen NAV, ARK og Kompetansesenteret også inkluderer kompetanse når det gjelder nevrologiske synsvansker.

Også når det gjelder kompetanse på synstapsfeltet, er dagens situasjon at det er mangel på kompetanse. Hvis NAV nå går for en modell der man ender opp med å legge arbeidsrådgivning ut på hjelpemiddelsentralene, vil det være meget stor sannsynlighet for at den lille kompetansen som finnes, pulveriseres og forsvinner.

Over flere år har hjelpemiddelsentralene hatt problemer med å ansette synspedagoger, noe som vises ved at noen av sentralene ikke har synspedagog. For synstapsgruppene er det viktig at spesialisert arbeidsrådgivning på sør-Østlandet fortsatt knyttes til det nåværende kompetansemiljøet, som i dag dekker disse regionene, og at en oppsplitting av dette fagmiljøet vil forverre situasjonen for denne gruppen.

På bakgrunn av dette mener FFO at NAV må trekke tilbake forslaget fra arbeidsgruppen og forslaget som omhandler et endret tilbud til de gruppene vi omtaler i høringen vår. Dette tilbudet må bli mye bedre utredet og konsekvensene for brukerne må beskrives, før FFO kan ta stilling til forslag om ny organisering.

FFO ber om at en ny utredning også må legge til grunn en evaluering av tilbudet med utgangspunkt i brukererfaringene. I tillegg må brukerorganisasjonene som er direkte berørt, trekkes inn i dette arbeidet.

Grupper med kognitive utfordringer

FFO ønsker spesielt å knytte noen kommentarer til tilbudet til gruppen med kognitive utfordringer. Det er svært bekymringsfullt at kompetansen innen nevropsykologi ikke har vært tilgjengelig i «utvidet» ARK på mange år, siden det har vært vanskelig for NAV å rekruttere denne type kompetanse.

Det er videre uklart hvilke grupper NAV definerer inn under gruppen med organiske hjerneskader eller medfødte/ervervede hjerneskader. Det må defineres nærmere hva man legger i begrepet kognitiv funksjon. I høringsnotatet blir kognitiv funksjon knyttet til hukommelse, konsentrasjon og lærevansker. FFO mener at f.eks. språk, formidlingsevne og struktureringsevne også må inngå i beskrivelsen av kognitiv funksjon.

En del brukere med kognitive utfordringer kan få arbeidsrettede tjenester fra de ordinære ARK-enhetene, og deres utfordringer vil inngå i det som er en del at tilbudet kontorene skal gi innenfor området "kognitive utfordringer". Hvis man i rolleavklaringen til de ordinære ARK skal eksemplifisere diagnoser hvor kognitive utfordringer kan være viktig å ta tak i, bør også epilepsi nevnes som diagnose.

Samtidig vil en del brukere med kognitive utfordringer måtte få et tilbud fra et «utvidet» ARK. Dette tilbudet må utredes både med hensyn til kompetansebygging og brukerbehov. FFO vil understreke at NAV må utvikle et tilbud til denne gruppen gjennom samhandling med spesialisthelsetjenesten.

Det er FFOs erfaring at mange med kognitive utfordringer får sitt tilbud koblet mot «arbeidsrettede tjenester» hos spesialisthelsetjenesten. For eksempel er vi kjent med at mange brukere med CP benytter Sunnaas sykehus eller habiliteringstjenesten for voksne i fylkene, når de skal avklares og forberedes for et arbeidsforhold. Det vises også til i dissensnotatet i høringen at ARK stor sett «henter inn» nevropsykologiske utredningsrapporter fra det private markedet.

FFO mener NAV må sørge for at ARK-kontorene selv bygger opp, eller tilrettelegger for, fullgod tilgang på arbeidsrettet spesialistkompetansen for denne gruppen, som i dag ligger under ansvarsområdet til «utvidet» ARK.

I en videre utredning bør det også klargjøres tydeligere hvordan NAV skal samhandle med spesialisthelsetjenesten. FFO mener at utredning av kognitive vansker fortsatt bør ligge i spesialisthelsetjenesten, og at arbeidsrettet oppfølging skal være NAV sitt ansvar.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Liv Arum
Generalsekretær

Fotnote:
(1) NAVs kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse.