Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

NOU 2014: 1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner

Status: Høringssvar er gitt

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

NOU 2014: 1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner,31.03.2014

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring arvelovutvalgets utredning NOU 2014: 1 Ny arvelov. Arbeidet med forslaget til ny arvelov har vært en del av Klarspråk-prosjektet. Departementet ber derfor særlig om høringsinstansenes syn på om lovforslaget anses brukervennlig og forståelig.

Høringsfristen er 1. september 2014.

Departementet har også sendt på høring et høringsnotat med forslag om at herreløs arv skal komme frivillige organisasjoner til gode. I NOU 2014: 1 punkt 5 er det foreslått en videreføring av statens arverett i tilfeller der den avdøde ikke har arvinger. På bakgrunn av regjeringens politiske plattform, der det er gitt uttrykk for at herreløs arv bør tilfalle frivillige organisasjoner i stedet for staten, legges det i høringsnotatet frem forslag om dette. Høringsnotatet inneholder forslag om endring av §§ 46 og 47 i nåværende arvelov og et lovforslag som erstatter §§ 10 og 11 i arvelovutvalgets forslag til ny arvelov.

Høringsfristen er 1. juli 2014.

Les hele høringsbrevet her.

Høringssvar - Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner

Vi viser til høringsbrev fra departementet datert 31.03.2014

FFO ser positivt på regjeringsplattformens punkt om å «la herreløs arv tilfalle frivillige organisasjoner istedenfor staten.» Med bakgrunn i regjeringsplattformen valgte FFO allerede i januar 2014 å ta opp Herreløs arv i brev til Kulturdepartementet. FFO ba der regjeringen se på innretningen i den svenske Arvsfonden, og ber om at funksjonshemmedes organisasjoner blir en sentral målgruppe i en eventuell fremtidig ordning. I Sverige har Arvsfonden vært et viktig bidrag til organisasjoner og grupper som har begrensede muligheter til å drive inntektsbringende arbeid, og FFO representerer i Norge en stor del av den gruppen som er prioritert gjennom den svenske ordningen.

FFO opplever at forslaget som skisseres i høringsnotatet avviker mye fram den ordningen vi hadde forventninger om. Vi er overrasket over den store forskjellen som er mellom Norge og Sverige når det gjelder det årlige innkomsten av herreløs arv. FFO mener likevel det er viktig at Norge velger en fondsmodell som har en langsiktighet framfor en støtteordning som til forveksling er lik mange andre.

Å fordele 10 mill. kroner som en årlig tilskuddsordning kan ikke oppfattes som et løft for frivilligheten. Derfor vil et fond som bygger seg opp over tid representere en mer langsiktig tenkning, selv om det vil ta lang tid før dette gir store avkastninger.

FFO viser til Frivillighet Norges høringssvar. Dette viser til en stor oppslutning fra frivillige organisasjoners side om å velge en løsning der det bygges opp et arvefond over tid. Frivilligheten er tjent med langsiktige løsninger. Selv om det med dette vil gå mange år før fondet kan gi avkastning vil et uendelighetsperspektiv være å foretrekke.

FFO vil også vise til Frivillighet Norges punkt om at staten må skyte inn tilleggsmidler i fondet de første årene for at utdelingene skal komme raskere i gang. Dette kan imøtekomme ønskene om både langsiktighet og snarlige utbetalinger.

Når det gjelder avklaring rundt organisering og formål er det mange hensyn å ta, og FFO har ikke vurdert detaljer i dette. Vi vil først og fremst uttrykke vårt hovedsynspunkt om en langsiktig løsning ved å etablere et arvefond slik Sverige har positive erfaringer med.

FFO deltar gjerne i de videre drøftingene.

 

Med vennlig hilsen

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Knut Magne Ellingsen
Styreleder

Liv Arum
Generalsekretær