Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner

Status: Høringssvar er gitt 22.05.2014

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner,01.04.2014

Kulturdepartementet har sendt høring forslag til forskriftsbestemmelse hvor kulturinstitusjoner gis hjemmel til å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige.

Høringsfristen er satt til 2. juni 2014.

Les hele høringsbrevet her.

Høringsuttalelse: Forslag til opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med barn i kulturinstitusjoner ,22.05.2014

Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo

 

Vår fil: B14-KJ041
Saksbehandler: Kristel Jüriloo

 

FFOs høringsuttalelse til forslag til opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med barn i kulturinstitusjoner 

FFO viser til mottatt invitasjon om å avgi en høringsuttalelse til Kulturdepartementets forslag til opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med barn i kulturinstitusjoner.

FFO støtter forslaget i sin helhet. Imidlertid ber vi departementet benytte anledningen til å opprette en hjemmel til å kreve politiattest fra personer som skal arbeide med funksjonshemmede. Den asymmetriske maktrelasjonen gjør seg i like stor grad gjeldende for funksjonshemmede som for barn.

Behov for å beskytte funksjonshemmede mot fare for overgrep

Funksjonshemmede er mer utsatt for overgrep enn befolkningen for øvrig. For eksempel er det dokumentert at halvparten av kvinner med nedsatt funksjonsevne opplever en eller annen type overgrep i løpet av livet1. Også funksjonshemmede barn2 er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre barn. Særlig alvorlig er situasjonen for utviklingshemmede. Det fremgår av Bufdirs rapport om levekårene til utviklingshemmede i Norge i dag at «Norske og internasjonale studier peker i retning av at utviklingshemmede anslagsvis er to til tre ganger mer utsatt for vold eller overgrep sammenlignet med andre, og har lavere rettssikkerhet enn befolkningen generelt3

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne artikkel 16 pålegger norske myndigheter å treffe alle egnede lovgivningsmessige og andre hensiktsmessige tiltak for å beskytte funksjonshemmede mot alle former for vold og overgrep, både i og utenfor hjemmet. FFO mener at en hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med funksjonshemmede ikke alene er tilstrekkelig, men er ett av flere egnede tiltak for å beskytte funksjonshemmede mot overgrep.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON


Liv Arum
Generalsekretær

______

1) Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress, V. Olsvik: Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne - en kunnskapsoversikt (2010)
2) Marit Hoem Kvam: Seksuelle overgrep mot barn, Universitetsforlaget (2010)
3) Bufdir. 2013: Slik har jeg det i dag – rapport om levekår for mennesker med utviklingshemming, Rapport 1-2013 pkt. 11.4