Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Sykkel med elektrisk hjelpemotor

Status: Høringssvar er gitt 13.01.2014

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Høring - sykkel med elektrisk hjelpemotor,02.12.2013

Vegdirektoratet foreslår å utvide definisjonen av sykkel i kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel til å omfatte sykkel med elektrisk hjelpemotor. Definisjonen vil inneholde diverse vilkår for at sykkelen skal anses for å være en sykkel.

Det foreslås også en liten endring i vegtrafikkloven da dette er nødvendig for å kunne gjennomføre de foreslåtte endringene i de to forskriftene.

Høringsfrist er 24. januar.

Les hele høringsbrevet her (pdf).

Høringssvar: Sykkel med elektrisk hjelpemotor – forslag til endring av vegtrafikkloven, kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel,13.01.2014

Statens vegvesen Vegdirektoratet
Trafikant- og kjøretøyavdelingen
Postboks 8142 Dep
0033 OSLO


Vår fil: B14-CL03
Saksbehandler: Cato Lie


Sykkel med elektrisk hjelpemotor – forslag til endring av vegtrafikkloven, kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel

Vi viser til deres brev datert 2. desember 2013.

Innledning

Det ble mye støy, da Arbeids- og velferdsetaten tidlig i 2013, la ned bruksforbud for sykler med elektrisk hjelpemotor som var tildelt som hjelpemiddel. FFO mottok flere meldinger fra bekymrede brukere av denne typen hjelpemidler.

Bakgrunnen for dette var at etaten ikke var sikre på om kjøretøyene oppfylte krav til å være en sykkel, og de ønsket derfor å unngå at brukerne risikerte sanksjoner ved bruk av disse syklene. FFO mener at denne beslutningen var overilt og er positive til de grep den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet tok i påvente av at permanente regler kom på plass.

FFOs synspunkter

Høringsinstansene har i høringsbrevet blitt bedt om en vurdering knyttet til effektbegrensningen og dokumentasjonskravet for sykler som er tildelt fra Arbeids- og velferdsetaten.

FFO mener at det er positivt at en sykkel med elektrisk hjelpemotor defineres som sykkel, men kan ha fremdrift kun ved hjelp av motoren opp til 6 km/t, at motoren kun skal gi kraft når pedalene går rundt og at motorens effekt opphører når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t. Vi merker oss at man tilpasser seg samme lovgivning, som EU for øvrig.

Når det gjelder dokumentasjonskravet sies det i høringsdokumentet at bruker i forbindelse med kjøretøykontroll må kunne dokumentere at dette er et hjelpemiddel. Det foreslås at bruker må medbringe vedtaksdokumentet eller et mindre plastkort der navn på bruker og informasjon om det tildelte kjøretøyet forkommer. FFO mener dette er for omstendelig og foreslår at dokumentasjonskravet ivaretas ved at hjelpemidlet påføres et klistremerke fra NAV.


Med vennlig hilsen

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Liv Arum
Generalsekretær