Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift

Status: Resultat av høring er mottatt 01.04.2013

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift,18.12.2012

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt forslag til endring i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (byggesaksdelen) på høring. Endringen gjelder utvidelse av virkeområdet for visse unntak fra tilgjengelighetskravene for studentboliger i byggteknisk forskrift § 1-2 sjette ledd bokstav a og b.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. februar 2013.

Les hele høringsbrevet her.

Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift,30.01.2013

Kommunal- og regionaldepartementet
postmottak@krd.dep.no

Vår fil: B13-BTL002

Saksbehandler: Berit Therese Larsen

Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) takker for muligheten til å komme
med innspill til forslaget til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift.

FFO vil vise til vår paraplyorganisasjon for ungdomsorganisasjoner, Unge
funksjonshemmede, og deres uttalelse i saken. Vi støtter denne.

Hovedpunktene i uttalelsen er:

  • Vi mener primært at unntaket for studentboliger ikke bør utvides.
  • Vi mener forslagene til utvidelse av unntaket etter de første 10 årene vil tilføre boligmarkedet mange utilgjengelige små boliger, en utvikling stikk i strid medde gode målene for innføringen av kravene om universell utforming i Byggteknisk forskrift.
  • Om departementet holder fast ved et unntak regulert gjennom servitutter, bør tidsavgrensningen for servituttene være 50 år, og ikke 10 år.
  • Unntaket vil ha mindre skadevirkninger om det avgrenses til studentboligstiftelser, eller om det blir styrt etter husleielovens § 11-2 i stedet for gjennom en servitutt.

FFO viser til Unge funksjonshemmedes høringsuttalelse for utdypning av punktene.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Knut Magne Ellingsen
Leder

Liv Arum
Generalsekretær

Forslag til endring av unntak for studentboliger i byggteknisk forskrift,01.04.2013

Forslaget til endring, som FFO gikk imot, ble vedtatt og trådte i kraft 1. april 2013. Endring ligger i Byggteknisk forskrift §1-2, 7. ledd.