Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Krav til statsbudsjettet 2016 - Samferdselsdepartementet

Status: Høringen ble sendt ut 08.01.2015

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Krav til statsbudsjettet 2016 - Samferdselsdepartementet,08.01.2015

Statsråd Ketil Solvik-Olsen
Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Vårt Arkiv: 401
Saksbehandler: Cato Lie
Oslo 8. januar 2015


FFOs krav til statsbudsjettet 2016

20. november 2014 oversendte FFO krav til regjeringen knyttet til nødvendige hovedinnsatser i politikken for funksjonshemmede i statsbudsjettet for 2016.

I møte i Kontaktutvalget med regjeringen den 4. desember 2014 varslet vi våre krav til det enkelte fagdepartement på viktige områder i politikken for funksjonshemmede. Her følger derfor FFOs konkrete krav knyttet til statsbudsjettet for 2016 på Samferdselsdepartementets område.

Norge ratifiserte FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013. FFO har fått oppgaven med å koordinere skyggerapporten fra sivilt samfunn. Vi vil i den forbindelse understreke Samferdselsdepartementets plikt til å implementere CRPD innenfor sitt ansvarsområde og følge opp med økonomiske bevilgninger i 2016, slik det beskrives i artikkel 9 i konvensjonen:

«mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder. Partene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre får tilgang til det fysiske miljøet, til transport, til informasjon og kommunikasjon, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi og – systemer, og til andre tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten, både i byene og i distriktene».


Universell utforming og tilgjengelighet:

  • FFO ber regjeringen om at det settes av omfattende bevilgninger til arbeidet med universell utforming av kollektivknutepunkt, holdeplasser og togstasjoner, slik at hele reisekjeder blir universelt utformet innen 2025.
  • FFO ber regjeringen sikre god tilgjengelighet for forflytningshemmede, syns- og hørselshemmede til kollektivknutepunkt, holdeplasser og togstasjoner innen 2020.
  • FFO ber regjeringen om å bevilge midler til innkjøp og utvikling av universelt utformede ombordstigningsløsninger som sikrer god tilgjengelighet på buss, ferge, tog og fly.


Tilrettelagt transport:

  • FFO ber regjeringen om å innføre en nasjonal ordning for tilrettelagt transport for brukere med store behov fra 1. januar 2016 og å bevilge et tilstrekkelig beløp til dette formålet.

 

Universell utforming av knutepunkt, holdeplasser og togstasjoner

De senere årene har budsjettene økt betydelig på samferdselsområdet. Det samme kan ikke sies om satsingen på økt tilgjengelighet og universell utforming innen sektoren. Det vil være behov for store investeringer for at transportsystemet blir universelt utformet. FFO mener det må satses kraftig på universell utforming i årene fremover og at det må iverksettes forpliktende tiltak i den enkelte sektor, tiltak som følges opp med årlige øremerkede bevilgninger. Bare gjennom en prioritert og godt planlagt satsing vil det være mulig å nå målet om et universelt utformet Norge innen 2025.

FFO er kjent med at regjeringen gjennom Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet har satt i gang et arbeid for å utvikle en ny plan for universell utforming og økt tilgjengelighet for perioden 2015-2019. I dette arbeidet er det svært viktig at det utformes målrettede tiltak på tvers av sektorer og departementer og at brukerorganisasjonene får en viktig rolle i utforming av tiltakene.

Kollektivknutepunkt og holdeplasser

Målsettingen om et universelt utformet Norge innen 2025 er ambisiøst og forutsetter at det bevilges omfattende midler hvert år fremover. FFO konstaterer imidlertid at satsingen på universell utforming er marginal når satsingen på transportområdet for øvrig er formidabel. Den manglende satsingen er særlig bekymringsfull i fylkene. Det er imidlertid positivt at Statens vegvesen arbeider med å få bedre oversikt over graden av universell utforming i egen infrastruktur. Det vil gjøre det enklere å følge utviklingen på dette området. Vi mangler dessverre en oversikt over totalsituasjonen på fylkesveinettet.

Oppgradering av bussholdeplasser og kollektivknutepunkt på riks- og fylkesveinettet må prioriteres høyt og må ivareta behovene for både forflytnings-, syns-, hørselshemmede og orienteringshemmede på en god måte. Vi konstaterer at man i den senere tid i større grad bruker kantstopp langs fortau, som alternativ til en fullverdig bussholdeplass, særlig i byområder. Dette er en løsning som er mye rimeligere enn å bygge komplette bussholdeplasser og bør benyttes i så stor grad som mulig der løsningen ikke skaper store trafikale problemer. Ledelinjer for synshemmede er viktig å prioritere uansett hva slags type bussholdeplass og kollektivknutepunkt som bygges ut, samtidig som at gode og tilrettelagte informasjonssystemer er viktig for alle, for eksempel hørselshemmede. Vi må videre understreke viktigheten av at en god assistanseordning skal sikre en trygg og god reise for personer med spesielle behov.

Togstasjoner

På jernbaneområdet er det iverksatt mange tiltak for å øke tilgjengeligheten på stasjonene for både forflytnings-, syns- og hørselshemmede. Men kun åtte stasjoner planlegges oppgradert til universell utformingsstandard i 2015 og legger man dette tempo til grunn, vil det ta over 40 år før alle stasjoner er universelt utformet. FFO mener derfor at dette arbeidet går alt for sakte og at innsatsen er uholdbar i forhold til regjeringens mål om universell utforming også på dette området innen 2025.

Vi mener det må være et realistisk mål at alle togstasjoner har god tilgjengelighet innen 2020, men vi tror at det er avgjørende for fremdriften at midler til tilgjengelighetstiltak på samferdselsområdet øremerkes.

Et element i dette er arbeidet med utbedring av mindre hindringer på togstasjoner, som er viktig både for forflytnings- og synshemmede. Arbeidet er varslet sluttført i løpet av 2017. Dette er innsatser som ikke er kostnadskrevende, og vi mener at denne oppgaven burde kunne løses i et mye raskere tempo. I tillegg er utvikling av gode billett-, kommunikasjons- og informasjonssystemer avgjørende for hvorvidt syns- og hørselshemmede kan benytte denne transportformen på en trygg måte.

Et annet viktig element er videreutvikling av assistanseordningen på jernbaneområdet. Vi mener at det må finnes assistanseløsninger på alle stasjoner hvor vi vet at de gruppene vi representerer har behov for bistand for å kunne benytte seg av toget.

Universelt utformede ombordstigningsløsninger

Ombordstigning i de ulike transportmidlene er en av de største utfordringene for mange mennesker med forflytningsproblemer og andre typer funksjonsnedsettelser. Selv om mange enkeltelementer er på plass, mangler det en helthetlig tilnærming. Mange av løsningene som benyttes i dag er langt fra gode nok. Det er ofte nyttig å se hvilke løsninger som er valgt i andre land, selv om ikke alle løsningene er brukbare i Norge på grunn av værutfordringene vinterstid.

Buss står for ca. 60 prosent av den totale persontransporten i Norge. Det finnes paradoksalt nok anslagsvis 19 forskjellige standarder for universell utforming av buss, omtrent én standard for hvert fylke. Dette er uholdbart. FFO ønsker en standardisering av universell utforming av buss slik at de utformes likt og slik at behovene til ulike grupper av funksjonshemmede ivaretas på en god måte.

Mange ferger har heldigvis brukbar tilgjengelighet, men utformingen av kaianlegg gjør det umulig å komme om bord på en likeverdig måte.

Plattformhøyden på togstasjoner er svært ulik rundt om i landet, og det brukes tunge rampeløsninger som er utfordrende og tidkrevende å betjene. FFO ber om at alle gamle uhensiktsmessige togsett erstattes med Flirt-tog så raskt som mulig og at disse utstyres med lette sammenleggbare transportable ramper for av- og påstigning på plattformer lavere enn 76 cm. Slike ramper vil også være hensiktsmessige i en nødssituasjon.

Vi mener at ingen passasjerer skal bæres inn og ut av fly. Dette betinger utvikling av universelt utformede ombordstigningsløsninger. Det finnes en skisse til en universelt utformet luftbro som passer alle flytyper. En plattformheis, som kan betjenes av forflytningshemmet passasjer, kan være en god løsning der hvor plassen er begrenset. Det er viktig at denne type utviklingsarbeid prioriteres fremover slik at gode løsninger utvikles som kan likestille alle passasjerer i ombordstigningssituasjoner.

FFO ber derfor regjeringen bevilge tilstrekkelig midler til innkjøp og utvikling av universelt utformede ombordstigningsløsninger som sikrer bedre tilgjengelighet på buss, ferge, tog og fly.

 

Etablering av en nasjonal TT-ordning

En mangelfull og dårlig utbygd transportordning er en faktor som står i veien for at funksjonshemmede og kronisk syke får realisert målet om full likestilling og deltakelse i det norske samfunnet.

TT-ordningen ble i sin tid etablert som et kompenserende tiltak, grunnet manglende tilgjengelighet til offentlig transport. Ordningen er fylkeskommunal og praktiseres svært ulikt i fylkene. En forsøksordning for brukere med særskilte behov for transporttjeneste ble derfor etablert i april 2012. Hensikten er å lage en nasjonal ordning med lik praksis i hele landet. I utgangspunktet var det planlagt en evaluering siste halvår 2014 slik at ordningen kunne komme på plass fra 1. januar 2015.

Vi hadde forventet at regjeringen hadde gjennomført evalueringen som planlagt høsten 2014 og lagt frem forslag om en nasjonal ordning for tilrettelagt transport i statsbudsjettet for 2015. I stedet ble forsøksordningen forlenget ut 2015.

Viktige prinsipper som må ivaretas i en nasjonal TT-ordning er at brukerne betaler egenandel for hver tur tilsvarende billettpris på kollektivtransport for tilsvarende strekning. Vi mener videre at brukerne skal tildeles 240 turer per kalenderår med mulighet for å søke om flere turer.

FFO ber regjeringen om å innføre en nasjonal ordning for tilrettelagt transport for brukere med store behov fra 1. januar 2016 og å bevilge et tilstrekkelig beløp til dette formålet.

Anmodning om møte

FFO ber med dette snarest om et møte med politisk ledelse i departementet for å gjennomgå FFOs spesifikke krav til budsjettet.

 


Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

 

Knut Magne Ellingsen/s
Leder

Liv Arum
Generalsekretær

 

Kopi: Kontaktutvalget med Regjeringen v/Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne