Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Statsbudsjettet 2015: Samferdselsdepartementet

Status: Resultat av høring er mottatt 02.12.2014

Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken.

Statsbudsjettet 2015, Samferdselsdepartementet,08.10.2014

Regjeringen la fram sitt statsbudsjett 8. oktober 2015.

Les hele budsjettproposisjonen fra Samferdselsdepartementet her.

FFO deltok på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen 23. oktober.

FFOs merknad, Transport- og kommunikasjonskomiteen

 

FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS TRANSPORT- OG KOMMUNIKASJONSKOMITÉ

 

Norge - universelt utformet 2025

FFOs tilrådning:

  • FFO ber komiteen om å sikre at den varslede handlingsplanen for universell utforming blir forpliktende med årlige øremerkede økonomisk rammer, slik at visjonen om et universelt utformet Norge i 2025 kan nås.
  • FFO ber komiteen bevilge tilstrekkelig midler til innkjøp av av- og påstigningsløsninger som sikrer bedre tilgjengelighet på buss, tog og fly, samt til utvikling av universelt utformede løsninger for av- og påstigning.

Status på de ulike transportområder

På samferdselsområdet har budsjettene de senere år hatt en betydelig økning. Det samme kan ikke sies om satsingen på universell utforming.

På jernbaneområdet har mange kompensatoriske tiltak blitt iverksatt for å øke tilgjengeligheten på stasjonene. Imidlertid er kun 3 av landets over 300 jernbanestasjoner universelt utformet, og det planlegges at kun 8 nye stasjoner vil bli universelt utformet i løpet av 2015. Her er det langt igjen, og betydelige investeringer må til for at alle stasjoner blir universelt utformet.

På veiområdet er satsingen på universell utforming dessverre liten i forhold til behovet. En god illustrasjon på dette er at man av totalt 900 holdeplasser og 100 knutepunkt langs riksveiene, kun skal oppgradere 45 holdeplasser og 3 knutepunkt i løpet av 2015. På fylkesveiene er behovene enda større.

Universell utforming blir implementert på lufthavner i forbindelse med ombygging eller nybygginger. I "Forskrift om universell utforming av lufthavner og om funksjonshemmedes rettigheter ved lufttransport" er det krav om at alle lufthavner skal kartlegges med hensyn til om krav til universell utforming er oppfylt. Dette arbeidet er i gang og vil foregå i perioden 2014-2016. Planen er at alle lufthavner som Avinor disponerer skal være universelt utformet innen 2025. I tillegg stilles det i forskriften krav om tilfredsstillende løsninger for ombordstigning.

Kravene til universell utforming av riksvegfergene er skjerpet. I den forbindelse varsles det at Statens vegvesen skal se nærmere på kaianlegg og oppstillingsplass for bil for bevegelseshemmede både på kai og i ferge. Et punkt FFO er svært opptatt av er evakuering fra ferge i en nødsituasjon. Her finnes det ingen gode løsninger som ivaretar forflytningshemmede, noe vi etterlyser.

Behovet for en handlingsplan

FFO hadde forventet at universell utforming hadde vært tydelig omtalt og høyt prioritert i budsjettet for 2015, når satsingen på transportområdet for øvrig er formidabel.

I budsjettproposisjonen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet varsler regjeringen at det er satt i gang et arbeid for å utvikle en plan for universell utforming og økt tilgjengelighet som skal gjelde for perioden 2015-2019. Det er positivt at arbeidet med en ny nasjonal handlingsplan er i gang. FFO mener det er særlig viktig at det utformes målrettede tiltak på tvers av sektorer og at brukerorganisasjonene trekkes med inn i arbeidsprosessen med planen.

FFO mener at arbeidet med universell utforming har vært lite prioritert på mange samfunnsområder de seneste årene. En ny handlingsplan som følges opp med konkrete tiltak og årlige forpliktende økonomiske rammer, kan påvirke den fremtidige utviklingen i positiv retning.

Beskrivelsen av arbeidet med universell utforming er fragmentert og lite synlig, og FFO har etterspurt en helhetlig beskrivelse av innsatsene på ulike områder, blant annet samferdselsområdet. Når vi har etterlyst synlig innsats, møtes vi ofte av argumenter om at arbeidet med universell utforming er integrert i det generelle forbedringsarbeidet på alle samfunnsområder og derfor blir lite synlig.

En helhetlig handlingsplan kan øke bevisstheten om viktigheten av universell utforming og synliggjøre arbeidet tydeligere. Det er helt nødvendig i årene fremover, dersom målet om et universelt utformet Norge innen 2025 også på samferdselsområdet skal nås.

FFO ber derfor komiteen om å sikre at den varslede handlingsplanen på universell utforming blir forpliktende med årlige øremerkede økonomiske rammer.

Universelt utformede av- og påstigningsløsninger

Det er store utfordringer knyttet til å få på plass universelt utformede av- og påstigningsløsningene på de ulike transportområder. FFO mener at mange av løsningene som benyttes i dag langt fra er gode nok. Det er ofte nyttig å se hvilke løsninger som er valgt i andre land, selv om ikke alle løsninger er brukbare i Norge på grunn av værutfordringene vi har vinterstid.

Buss står for ca. 60 % av den totale persontransporten i Norge. Det er derfor et behov for standardiserte løsninger siden det paradoksalt nok finnes anslagsvis19 forskjellige standarder for universell utforming av buss, omtrent en for hvert fylke. FFO mener det er behov for busser som er tilpasset ulike grupper av reisende. Busser må utstyres med heis eller rampe som kan betjenes av bruker. Den mest brukte løsningen i dag er tunge metallramper som ikke fungerer godt for noen. Dessuten må kravene om universell utforming av busser selvfølgelig også ivareta behovene som reisende med syns- og hørselshemninger har.

Det er bra at det blir bevilget midler til kjøp av 81 togsett av typen Flirt, som blant annet skal erstatte 25 gamle togsett. Plattformhøyden er svært ulik rundt om i landet, og det brukes tunge rampeløsninger som er utfordrende og tidkrevende å betjene. Gitt en situasjon der alle stasjoner har riktig og lik plattformhøyde på 76 cm, vil behovet for ramper være overflødig. Det betinger at alle gamle togsett erstattes med Flirt-tog, som gir trinnfri av- og påstigning. For å lette situasjonen frem mot 2025 hadde det vært en god løsning om alle aktuelle togsett var utstyrt med lette sammenleggbare transportable ramper. Slike ramper vil også være hensiktsmessige i en nødssituasjon.

For å unngå at passasjerer bæres inn og ut av fly er det nødvendig å få på plass universelt utformede av- og påstigningsløsninger. I forskriften stilles det krav om tilfredsstillende løsninger for ombordstigning. Det opplyses i budsjettproposisjonen at det skal foreligge en statusrapport og en plan for hvordan dette kravet kan oppfylles innen 31.12.14. Dersom Luftfartstilsynet ikke finner at planen er tilfredsstillende, kan de kreve at tiltak gjennomføres innen 12 måneder. FFO ser frem til fremlegget av statusrapporten.

Det finnes allerede løsninger på en universelt utformet luftbro, som passer til alle flytyper og som kan justerer til nødvendig høyde. Det er viktig at denne type utviklingsarbeid prioriteres fremover slik at vi finner frem til gode løsninger som kan likestille alle passasjerer i av- og påstigningssituasjoner.

FFO ber komiteen bevilge tilstrekkelig midler til innkjøp av av- og påstigningsløsninger som sikrer bedre tilgjengelighet på buss, tog og fly, samt til utvikling av universelt utformede løsninger for av- og påstigning.

 

Kap.1320 Statens vegvesen og kap.1350 Jernbaneverket

FFOs tilrådning:

  • FFO ber komiteen understreke viktigheten av at arbeidet med universell utforming av kollektivknutepunkt og holdeplasser intensiveres, også i fylker og kommuner.
  • FFO ber komiteen understreke viktigheten av at arbeidet med tilgjengelighetstiltak og universell utforming av togstasjoner intensiveres.

Knutepunkt og holdeplasser

I NTP 2014-2023 er det lagt opp til at om lag 900 holdeplasser og 100 knutepunkt skal oppgraderes til universell utformingsstandard. Det er 45 holdeplasser og 3 kollektivknutepunkt som planlegges oppgradert i løpet av 2015.

Det finnes ingen oversikt over hvor mange holdeplasser og knutepunkt som er universelt utformet per i dag. Statens vegvesen arbeider imidlertid med å få bedre oversikt over graden av universell utforming av egen infrastruktur. En slik oversikt har FFO etterlyst i flere år, og det er positivt at dette arbeidet nå ser ut til å bli prioritert. Det er om lag 6 500 bussholdeplasser langs riksvegene og legger vi prioriteringen i 2015 til grunn, vil de ta minst 20 år før målet i gjeldende NTP på dette området nås.

På fylkesveiene er samferdselsbudsjettene lagt inn i rammen til fylket i tillegg til at ordningen med øremerkede midler til universell utformingstiltak i fylkene er falt bort. FFO mener dette er svært uheldig, fordi det bidrar til at arbeidet med universell utforming nærmest blir usynlig og det er stor risiko for at innsatsene blir lavere prioritert.

FFO anmoder derfor komiteen om å understreke nødvendigheten av en intensivert innsats for å sikre tilstrekkelige ressurser til universell utforming av kollektivknutepunkt og holdeplasser både på riks- og fylkesveinettet.

Togstasjoner

På jernbaneområdet er det iverksatt mange kompensatorisk tiltak for å øke tilgjengeligheten på stasjonene, men det er kun 3 av landets 338 stasjoner er universelt utformet. I 2015 er det planlagt å oppgradere 5 jernbanestasjoner til universell utformingsstandard. Det forventes at stasjoner som regnes som universelt utformet da vil ha om lag 5 % av passasjertrafikken, mens de som regnes som tilgjengelige vil ha om lag 50 % av persontrafikken (101 stasjoner per 2013). Med et snitt på 5 stasjoner per år, vil det ta over 60 år før alle stasjoner er universelt utformet. FFO mener dette er uholdbart i forhold til regjeringens mål om universell utforming innen 2025.

Arbeidet med utbedring av mindre hindringer på stasjoner, som merking av trappetrinn, kontrastmarkering av glassflater og søyler, montering av døråpnere og fjerning av fysiske hindre ble påbegynt i 2012. Man hadde en ambisjon om at 35 stasjoner skulle være utbedret ved utgangen av 2013, mens 40 stasjoner vil være utbedret i løpet av 2014. Det er mye som gjenstår dersom man ønsker å oppnå ferdigstillelse av dette arbeidet i løpet av 2017. Dette er innsatser som ikke er kostnadskrevende, og FFO mener at denne oppgaven burde kunne løses i et mye raskere tempo.

Vi har tidligere bedt om en helhetlig oversikt over tilgjengeligheten på alle togstasjoner i Norge, slik at det tydeliggjøres hva som må til for at den enkelte stasjon skal få tilfredsstillende tilgjengelighetsstandard på kort sikt og universell utforming innen 2025. Denne oversikten foreligger nå og blir jevnlig oppdatert og bekjentgjort.

FFO ber komiteen understreke viktigheten av at arbeidet med tilgjengelighetstiltak og universell utforming prioriteres og intensiveres.

 

Kap. 1330 Særskilte transporttiltak

FFOs tilrådning:

  • FFO ber komiteen understreke viktigheten av at en god nasjonal ordning for tilrettelagt transport etableres så raskt som mulig.

Post 60 Særskilt tilskudd til kollektivtiltak

En mangelfull og dårlig utbygd transportordning er et helt konkret hinder for at funksjonshemmede og kronisk syke ikke får realisert målet om full likestilling og deltakelse i det norske samfunnet.

TT-ordningen ble i sin tid etablert som et kompenserende tiltak, på grunn av manglende tilgjengelighet til offentlig transport. Denne ordningen er fylkeskommunal og gjennomføres svært ulikt i fylkene. En forsøksordning for brukere med særskilte behov for transporttjeneste ble derfor etablert i april 2012. Hensikten er å lage en nasjonal ordning med lik praksis i hele landet. I utgangspunktet var det planlagt en evaluering siste halvår 2014 slik at ordningen kunne komme på plass fra 1. januar 2015. FFO ga våren 2014 innspill til evalueringen av forsøksordningen sammen med Norges Blindeforbund.

Vi forventet derfor at regjeringen hadde gjennomført evalueringen i høst og lagt frem forslag om en nasjonal ordning for tilrettelagt transport i statsbudsjettet for 2015. Dessverre fortsetter bare forsøksordningen i 2015. Denne saken er gjennomvurdert, og det er på høy tid at en slik ordning kommer på plass. I arbeidet har det også vært diskutert hvilke prinsipper som skal ligge i en nasjonal TT-ordning. FFO mener at viktige prinsipper må være at brukerne betaler egenandel for hver tur tilsvarende billettpris på kollektivtransport for tilsvarende strekning. Vi mener videre at brukerne skal tildeles 240 turer per kalenderår med mulighet for å søke om flere turer.

Vi ber komiteen understreke viktigheten av at en god nasjonal ordning for tilrettelagt transport etableres så raskt som mulig.

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015,02.12.2014

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015.

Les hele innstillingen her.