Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Krav og merknader

Krav og merknader

 • 03.05.2017

  Merknad til Prop. 65 L (2016-2017)

  Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité har til behandling Prop. 65 L (2016-207) Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)

 • 02.05.2017

  Merknad til Prop. 74 L (2016-2017)

  Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)

 • 14.03.2017

  Merknad til Prop. 49 L (2016-2017)

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helse- og omsorgstjenesteloven med sikte på å samle og tydeliggjøre kommunenes plikt til pårørendestøtte.

 • 14.03.2017

  Merknad til St.meld 12 - Alt å vinne

  Stortingets Familie- og kulturkomité har til behandling St. meld 12 - Alt å vinne. FFO deltok på innspillsmøte 16. februar og sendte i ettertid et brev til komitéen. Komitéen planlegger å avgi sin innstilling 6. april og foreløpig dato for behandling i Stortinget er 2. mai.

 • 14.03.2017

  Merknad til Prop. 48 L (2016-2017)

  Stortingets Arbeids- og sosialkomite har til behandling Prop. 48 L (2016-2017) Endringer i folketrygdloven mv. (pleiepenger ved pleie av sykt barn) FFO deltok i høringsmøte 13.03.2017

 • 11.04.2016

  Merknad til Meld. St. 16 (2015-2016)

  Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite har til behandling Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. FFO deltok ikke i høringen 4. april, men vi tillater oss å komme med en merknad til komiteen angående meldingen.