Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Krav og merknader

Krav og merknader

 • 27.10.2017

  FFOs merknad til statsbudsjettet - Familie- og kulturkomiteen

 • 27.10.2017

  FFOs merknad til statsbudsjettet - Finanskomiteen

 • 27.10.2017

  FFOs merknad til statsbudsjettet - Arbeids- og sosialkomiteen

 • 27.10.2017

  FFOs merknad til statsbudsjettet - Helse- og omsorgskomiteen

  Les FFOs merknad til statsbudsjettet og helse- og omsorgskomiteen. Vi tar spesielt opp lærings og mestring, brukerstyrt personlig assistanse (BPA),  omsorgsstønad, tannbehandling med mer. 

 • 19.05.2017

  Prop. 64 L (2016-2017) Endringar i forvaltningslova, tvistelova m.m. (overprøvingskompetanse m.m.)

  Les FFOs brev til Kommunal- og forvaltningskomitéen her

 • 11.05.2017

  Prop. 57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen har til behandling Prop. 57 L (2016–2017) Endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) 

 • 11.05.2017

  Merknad til Prop. 81 L (2016-2017)

  Familie- og kulturkomitéen har til behandling Prop. 81 L (2016-2017) Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

 • 03.05.2017

  Merknad til Prop. 65 L (2016-2017)

  Stortingets Kommunal- og forvaltningskomité har til behandling Prop. 65 L (2016-207) Endringar i kommunelova m.m. (råd for eldre, personar med funksjonsnedsetjing og ungdom)

 • 02.05.2017

  Merknad til Prop. 74 L (2016-2017)

  Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i folketrygdloven mv. (arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak mv.)

 • 14.03.2017

  Merknad til Prop. 49 L (2016-2017)

  Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i helse- og omsorgstjenesteloven med sikte på å samle og tydeliggjøre kommunenes plikt til pårørendestøtte.