Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFOs innspill til ny regjeringsplattform / Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Et likestilt og inkluderende arbeidsliv

Folk med funksjonsnedsettelse og helsemessige utfordringer skal møte et arbeidsliv som er åpent og inkluderende.

Regjeringen vil:

  • At mennesker med en funksjonsnedsettelse skal få tilstrekkelig tilrettelegging for å kunne delta i det ordinære arbeidslivet. Det kan være gjennom tilrettelegging, tekniske hjelpemidler, arbeids- og utdanningsreiser, funksjonsassistenter og tolketjenester.

  • Opprette en tilskuddsordning rettet mot arbeidsgivere for nødvendig oppgradering av bygg til standard for universell utforming.

  • Sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet gjennom en styrking av ordninger som varig tilrettelagt arbeid, lønnstilskudd og arbeidsmarkedstiltak.

  • Sikre at ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) er statlig, for å sikre likebehandling over hele landet. Trappe opp antall tiltaksplasser i VTA, og prioritere mennesker med funksjonsnedsettelse.

  • Øke bruken av arbeidsforberedende trening (AFT), praksisplasser, kvalifiseringsprogrammet Sikre tilstrekkelige ressurser og nok ansatte ved NAVs lokalkontor, slik at folk får individuell oppfølging og bistand til å komme i jobb.

  • Styrke NAVs tilgjengelighet både fysisk og digitalt, og gjøre tjenestene mer brukervennlige.

  • Reversere regjeringens innstramminger i arbeidsavklaringspenger og sørge for at alle er ferdig avklart før stønaden opphører.

  • Reversere kutt i barnetillegget i uføretrygden.

  • Øke minsteytelsene i folketrygden, slik at folketrygden sikrer et anstendig livsopphold.

  • At statlig og kommunal sektor skal forplikte seg til å inkludere flere mennesker med nedsatt funksjonsevne