Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Politiske innspill

Innspill til statbudsjettet 2020

FFOs innspill til statsbudsjettet 2020

En av FFOs viktigste  arbeidsoppgaver er å gi innspill til de årlige statsbudsjettene. Allerede 16. november 2018 sendte vi over våre tre hovedkrav til regjeringen, ved Barne- og likestillingsdepartementet, knyttet til statsbudsjettet for 2020.

FFO setter søkelys på tre områder:

1. Strategiplan for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse 2020 - 2030:

  • Det må settes av økonomiske midler til gjennomføring av strategiplanen i  2020
  • Det må komme på plass strukturelle systemer for gjennomføring og overvåking
  • Strategi- og handlingsplan må ta opp i seg anbefalingene til FN-komiteen om CRPD
  • Strategiplanen må også inneha strategi og tiltak for å sikre likestilling for funksjonshemmede kommuner

2. Inntektsløft for personer med nedsatt funksjonsevne på de laveste trygdeytelsene

3. Styrkede rammevilkår for funksjonshemmedes organisasjoner

 
FFOs forventninger til Barne- og likestillingsdepartementet 

Barne- og likestillingsdepartementet har ansvaret for å koordinere politikken for funksjonshemmede, og den kommende strategiplanen for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse. FFO vil innledningsvis, før vi kommer tilbake til våre krav til departementet sist i dokumentet, vise til tre sentrale oppgaver departementet skal ha fra 2020 og i årene fremover, som vi forventer at departementet følger opp. Alle tre er knyttet til Barne- og likestillingsdepartementets rolle som koordinerende departement på vårt område.

Den første store oppgaven er Barne- og likestillingsdepartementet rolle i å følge opp, koordinere og forplikte de andre departementene i arbeidet som skal gjøres i forbindelse med gjennomføringen av strategidelen i den kommende strategiplanen 2020-2030. En forutsetning for å lykkes med strategien er god koordinering mellom departementene, og at de ulike departementene tar ansvar for sin del av helheten. Her forventer vi at BLD tar grep og oppfyller sin rolle som ansvarlig koordinator. 

Den andre oppgaven gjelder handlingsplandelen av strategien, som skal gjelde i årene 2020-2024. Denne må fylles med gode og relevante tiltak for økt likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse i samfunnet. FFO har fulgt opp vårt hovedkrav til regjeringen om strategiplanen med krav til de enkelte fagdepartementene med ansvar innen våre områder. Disse kravene kan ses på som forslag til tiltak som bygger opp under økt likestilling av funksjonshemmede og kronisk syke, tiltak som vi forventer tas inn i handlingsplandelen av strategiplanen (2020-2024). Vi har sendt kopi av alle disse kravbrevene til BLD, og forventer at departementet ser disse i sammenheng med handlingsplandelen i strategien. 

Den tredje oppgaven vi vil rette oppmerksomheten mot er gjennomføringen av FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD). Norge skal opp til høring i FN-komiteen for denne konvensjonen 25.-26. mars 2019. Etter høringen vil Norge få anbefalinger fra komiteen som skal følges opp og jobbes med de påfølgende to årene (frem til neste høring). FFO ber departementet koordinere oppfølgingen av anbefalingene i regjeringen, og sikre at en oppfølging skjer. Oppfølgingen må også sikres økonomisk i budsjettene for 2020 og 2021. Relevante tiltak rundt denne oppfølgingen må også tas inn i handlingsplandelen for strategiplanen 2020-2024.

FFO ber om at disse innspillene blir en del av drøftingene i møtet i Kontaktutvalget på nyåret, der FFOs hovedkrav til Statsbudsjettet 2020 er tema. 


FFOs krav til Barne- og likestillingsdepartementet for statsbudsjettet 2020, er at  tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner styrkes med 50 mill. kroner, og at det innenfor økningen settes av en ramme til en ny tilskuddsordning for utviklende likemannsarbeid i organisasjonene

 

Tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner

Tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner utgjør for de fleste organisasjonene det viktigste bidraget til å kunne utøve sin rolle som interessepolitisk aktør, drive medlemspleie 

og bygge samarbeid og nettverk i organisasjonen. Organisasjonene har behov for både frie midler og tilskudd til utvikling av likemannsarbeidet. 

FFO ber om at tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner styrkes betydelig. Vi anslår et beløp på 50 mill. friske kroner i 2020 for å sette organisasjonene i stand til å møte krav som stilles. Innenfor denne økningen foreslår vi at det avsettes en egen pott som utviklingsmidler innenfor likemannsarbeid.  Driftstilskuddsordningen

Funksjonshemmedes organisasjoners virksomhet har stor betydning for den norske velferdsmodellen. Organisasjonene er tjenesteutviklere og entreprenører for myndighetene, og det stilles krav til profesjonalitet på det som leveres. I tillegg til lovpålagte medvirkningsstrukturer utvikles det brukermedvirkningsarenaer innen ulike forvaltningsorgan og i offentlige virksomheter. Stadig oftere trekkes brukerrepresentanter inn som eksperter. Når funksjonshemmedes organisasjoner skal bidra inn på disse arenaene, kreves det kompetanse hos brukerne. 

Samtidig som forventningene til funksjonshemmedes organisasjoner øker, opplever organisasjonene i liten grad tilgang på nye friske midler. Snarere oppleves det kutt i eksisterende ordninger. Norsk Tippings tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fikk fra 1. januar 2018 fått et nytt regelverk. Organisasjoner med mindre enn 10 mill. kroner i årlig omsetning kan ikke søke støtte. Dette gjelder for mellom 60 og 70 av FFOs 84 medlemsorganisasjoner. Mange av disse har mottatt tilskudd fra denne ordningen tidligere.  De aller minste organisasjonene vil heller ikke kunne nyttiggjøre seg av Norsk Tippings grasrotandel. Der kreves det lokale lag for å være registrert. 

Funksjonshemmedes organisasjoners primæroppgaver er, i tillegg til å følge opp sine medlemmer gjennom blant annet likemannsarbeid, å være interessepolitiske pådrivere og myndighetenes samtalepart. Frie og uavhengige organisasjoner som jobber for sine medlemmers interesser krever frie midler. Organisasjonene må styrkes økonomisk hvis de skal kunne bidra slik myndighetene har forventinger om og samtidig fylle rollen som uavhengige aktører.

Etter omleggingen av driftstilskuddsordningen fra 2014 er det skapt en dreining i aktivitet. FFO opplever at det ble en ubalanse i fokus på funksjonshemmedes organisasjoners aktivitet da likemannstilskuddet ble innlemmet i driftstilskuddet. Ordningen evalueres nå, men vi opplever at organisasjonene er slitne av endringer. Derfor må det ikke på nytt bli store omveltninger som stiller nye krav til dokumentasjon og rapportering. Samtidig er det viktig at det er kriterier der organisasjonene kjenner igjen sitt eget likemannsarbeid. Det er likevel en pedagogisk utfordring slik ordningen er utformet med tanke på hva som er organisasjonenes totale virksomhet. Det er også en utfordring at kriterier i sin helhet bygger på kvantitet og ikke kvalitet. Derfor foreslår FFO en ny tilskuddsordning innenfor rammene av bevilgningen.


Utviklende likemannsarbeid

Etter omleggingen av driftstilskuddet fra 2014 har det skjedd en dreining av aktiviteten i funksjonshemmedes organisasjoner. Bufdirs statistikker viser at likemannsaktiviteten har økt, men at det samtidig har dreid mot mer poenggivende aktivitet. Rimeligere aktiviteter prioriteres framfor kostnadskrevende utviklingsarbeid. Regelverket stimulerer i liten grad til utvikling av nye metoder og modeller.

Bufdirs statistikker viste også at arbeidsrettet likemannsarbeid ble kraftig redusert, og etter hvert ble også dette kriteriet tatt bort. Da det ble etablert en egen ordning for arbeidsrettede tiltak på 90-tallet var det i tråd med en politisk målsetting knyttet til funksjonshemmede i arbeid. Dette ivaretas ikke i dagens regelverk, og det er heller ikke hensiktsmessig å lage kvantitative kriterier på dette.

Vi ser at det fra myndighetenes side pekes på organisasjonenes likemannsarbeid for å oppnå ulike mål. Regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering var et eksempel på det. Også på andre områder, blant annet innenfor arbeidet med e-helse pekes det på organisasjonenes likemannsarbeid. 

Innenfor dagens rammer vil ikke organisasjonene ha mulighet til å utvikle sitt likemannsarbeid for å ha nødvendig beredskap for å møte disse forventningene. En egen tilskuddsordning vil både gi organisasjonene mulighet til å jobbe mer kvalitativt med likemannsarbeid samtidig som det kan stimulere til mer arbeidsrettede likemannstiltak.