Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Bolig / Antallet boliger må økes betraktelig

Antallet boliger må økes betraktelig

Grønn stripe

FFOs anbefalinger

  • Kravene til universell utforming i Plan- og bygnings- loven må endres tilbake til TEK 10 nivå

 

  • Det må ikke gis utvidet adgang til dispensasjoner fra forskriften på boligområdet

 

  • Samfunnsplanlegging og kommunale planer må ivareta innbyggernes behov for gode bomiljøer, samt sikre nasjonale mål for klima og universell utforming

 


Grønn stripe

Valgfriheten i boligmarkedet for personer med funksjonshemning er begrenset. Kun ti prosent av den norske boligmassen er tilgjengelig og under 1 prosent av husholdningene bor i en bolig der alle sentrale rom er tilgjengelig for rullestolbrukere (1) Mange har begrenset mulighet til å besøke andre og ha et sosialt liv. Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 17)(2) har sikret at antall tilgjengelige boliger har økt – selv om takten har vært lav. Kommunal- og moderniseringsdepartement har gjort endringer i TEK 17 med den konsekvens at færre tilgjengelige boliger bygges og at boligkvaliteten forringes. Det går ikke bare ut over funksjonshemmede, men også andre grupper, som barnefamilier og eldre.

FFO mener regjeringens forslag bryter med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og er diskriminerende. Vi jobber for at dagens krav til tilgjengelige boliger må endres tilbake til TEK 10 nivå.

 

 
1) SSB (2016) Tilgjengelighet til boliger og tilrettelegging på grunn av nedsatt funksjonsevne.
2)Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven fra 2010.