Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Bolig / Brukeren må involveres

Brukeren må involveres

 

Grønn stripe

 

FFOs anbefalinger

  • Det må innføres en rett til beslutningsstøtte som også gjelder bolig, med egne retningslinjer for utviklingshemmede

 

Grønn stripe

Å ha et godt sted å bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet. Funksjonshemmede og kronisk syke vil bo som andre, men har ikke samme valgfrihet i boligmarkedet.

Det er stor mangel på tilgjengelige boliger og gode kommunale leieleiligheter, og det bygges stadig store institusjonslignende boenheter der flere presses til å bo sammen. I tillegg er presset i boligmarkedet stort, særlig i de store byene. Prisnivået er for høyt til å kjøpe bolig uten lønnsinntekt.

Den nasjonale strategien «Bolig for velferd» (2014-2020), skal samle og målrette innsatsen slik at flere får et godt sted å bo. Strategien er fulgt opp med tiltaksplaner. Utvikling av det digitale verktøyet Veiviser Bolig for velferd er et tiltak som skal forenkle arbeidet med bolig og tjenester i kommunene.

I iverksettingen av «Bolig for Velferd» må brukerens behov være utgangspunkt. I dag er det i stor grad slik at tilbudet brukeren får, styres av boligtilbudet som allerede finnes i kommunen. Det er ikke sikkert dette passer for brukeren og brukerens familie. Livet skal henge sammen. Det er sentralt for livskvalitet og mestring at de ulike elementene i den enkeltes liv ivaretas helhetlig. Bolig og tjenester er deler av et helhetlig liv. I tillegg til individuell medvirkning må brukermedvirkning sikres bedre på system- og tjenestenivå i kommunene. De kommunale rådene jobber mye med plan- og byggesaker, men mange kan involvere seg mer på det boligsosiale området.

 

Hvem er "brukeren"?

«Bruker» som begrep dekker brukere av kommunale tjenester, i denne sammenhengen de med behov for hjelp fra kommunen til å skaffe bolig eller til selve bosituasjonen. Det kan handle om ulike tjenester, praktisk bistand eller hjelpemidler i boligen – eller bofellesskapet. Men FFOs boligpolitiske notat favner bredere enn disse gruppene. Ikke alle funksjonshemmede og kronisk syke er brukere av boligtjenester i kommunene. Noen er helt vanlige boligkjøpere, som kanskje bare har behov for en tilgjengelig eller universelt utformet bolig. Noen har dårlig økonomi og er i målgruppen for tilpassede låne- og tilskuddsordninger. Noen har på grunn av alder fått dårligere motorikk, syn eller hørsel. De trenger andre tiltak enn virkemidlene som er innenfor det boligsosiale området.

Det er også vesentlig at brukere tilbys god veiledning og støtte i boligspørsmål. Flere kan kjøpe egen bolig om de gis rett veiledning. Rettighetsutvalget (NOU 2016:17 På lik linje) foreslår at det innføres en rett til beslutningsstøtte for utviklingshemmede med egne retningslinjer, som også inkluderer støtte til beslutninger som gjelder egen bolig. FFO mener at myndighetene bør innføre en slik rett.