Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO mener / Rapporter

Rapporter

 • 08.02.2022

  Flytt deg, jeg har en jobb å gjøre

 • 18.11.2020

  FFOs Covid-19 undersøkelse. Sept. 2020

 • 13.01.2022

  Funksjonshemmede blir dårlig ivaretatt i videregående skole

  Våren 2021 gjennomførte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i samarbeid med Unge funksjonshemmede, en spørreundersøkelse om videregående skole (vgs.) og funksjonshemmede elevers opplevelse av å få god nok tilrettelegging. Både med tanke på å kunne gjennomføre vgs. og på å kunne studere videre eller komme inn i arbeidsmarkedet.

  Rapport i wordformat: Funksjonshemmede blir dårlig ivaretatt i videregående skole.docx
  Rapporten i pdf-format
  Sammendrag av rapporten til media.pdf

 • 17.12.2013

  Funksjonshemmedes rettssituasjon - rapport

  Dette notatet er FFOs kartlegging over utviklingen av funksjonshemmedes rettssituasjon de siste 10 år. Vi har ønsket å se på hvilke rettigheter som er svekket, hvilke ordninger som er «satt på vent» og ikke er blitt lovfestet, samt ordninger som ikke er lovfestet men som bør være det.

 • 14.01.2022

  Undersøkelse: Hva skal til for å ha det bra?

  Mange funksjonshemmede og kronisk syke opplever at arenaer som gir livskvalitet for andre er stengt, eller vanskelig tilgjengelig, for dem. En undersøkelse fra SSB viste nylig at funksjonshemmede er blant de som er minst tilfreds med tilværelsen. Sammen med arbeidsledige, uføre, psykisk syke og homofile, kommer de dårligst ut.

  Funksjonshemmede og kronisk syke er i en situasjon som gjør at de må leve med de begrensninger, og i noen tilfeller smerter, som følger med tilstanden livet ut. Vår intensjon med denne undersøkelsen er å få kunnskap om hva som er viktig for å ha en god psykisk helse til tross for kronisk sykdom eller funksjonshemming.

   

  Last ned rapporten som pdf
  Rapport i word-format

 • 18.11.2020

  Bruken av kommunale råd for funksjonshemmede

 • 22.06.2018

  Rettighetsfesting av BPA - erfaringer fra FFOs brukerorganisasjoner

  Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) ble rettighetsfestet fra 1. januar 2015. Etter at ordningen ble lovfestet som en individuell rettighet, ble det satt i verk en følgeevaluering ledet av Rokkan-senteret høsten 2015. Prosjektet skulle undersøke om brukernes behov ble møtt med rettighetsfestingen. Rapporten ble publisert i september 2017.


  Flere aktører har utarbeidet egne skyggerapporter som ledd følgeevalueringen, blant annet ULOBA, Norges Handikapforbund og Kommunenes Sentralforbund. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har utarbeidet en egen rapport hovedsakelig basert på innspill samlet inn på vårt erfaringsseminar den 23. mars 2017. I tillegg har vi hentet ut statistikk fra FFOs rettighetssenter i
  perioden 2014 – 2017. Rapporten er utarbeidet med støtte fra Extrastiftelsen.

 • 29.11.2017

  Livet som ufør - hvorfor er det ikke flere som jobber?

  Uførereformen har virket i over to år nå, men lite tyder på at regjeringen har lykkes med målet om at uføre skal kunne jobbe mer.

  Tall fra NAV viser en faktisk nedgang i uføre som jobber på et halvt prosentpoeng fra 2015 til 2016.

  FFO gjennomførte i 2016 en erfaringssamling med 42 uføretrygdede med 50 til 100 prosent nedsatt arbeidsevne, hvor et hovedtema var å få svar på hvordan det fungerer å kombinere uføretrygd med arbeid. Vi ønsket også å lære mer om inntektsendringer og deres kontakt med NAV og Skatteetaten.