Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

- Brukerrepresentasjon

Forslag på representanter til kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med funksjonsnedsettelse 2023

Forslag på representanter til kommunalt/fylkeskommunalt råd
Har noen i din organisasjon lyst til å medvirke på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå, og fremme funksjonshemmedes rettigheter, behov og utfordringer?

Høsten 2023 skal det oppnevnes kommunale og fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse i alle landets kommuner og fylker. Dette skjer i forbindelse med Kommune og Fylkestingsvalget 2023.

Kommunale- og fylkeskommunale råd oppnevnes i kommunestyrene og fylkestinget rett etter valget.  Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse, har rett til å fremme forslag om medlemmer til disse rådene.

Hva er et råd for personer med funksjonsnedsettelse? 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for kommunestyret eller fylkestinget. Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelser, utenom enkeltsaker. En av hovedoppgavene til rådet er å tydeliggjøre behov og synspunkter som innbyggerne med funksjonsnedsettelse har i kommunen/fylket. Rådet skal gi gode råd i arbeidet med å utvikle kommunen eller fylket, og i kommunens/fylkets arbeid med å levere gode tjenester til innbyggerne.

En unik mulighet for medvirkning!
Både kommunale og fylkeskommunale råd er en vei for å påvirke politikere og gjeldende politikk. Nå er sjansen for å medvirke i de neste 4 årene i prosesser som gjelder personer med funksjonsnedsettelse!

De kommunale rådene er en unik medvirkningsarena for funksjonshemmede. Dette fordi kommunene blant annet har ansvaret for velferdstjenester innenfor barnehage, skole, bolig, helse, omsorg, fritid og samferdsel. Dette er områder som er svært viktige når det gjelder inkludering og deltakelse for funksjonshemmede.

I fylkeskommunen er videregående opplæring, folkehelse og samferdsel helt sentrale politikkområder.

Hvorfor har vi kommunale råd?
Mennesker med funksjonsnedsettelse er som regel underrepresenterte i andre folkevalgte organer. Derfor er det viktig at noen har spesielt fokus på funksjonshemmedes interesser, og ordningen med kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse er etablert på grunn av dette.

Formålet er å ha en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.

Rådene er et kommunalt eller fylkeskommunalt utvalg, og rådsmedlemmene regnes som folkevalgte på lik linje med andre folkevalgte. Rådets funksjonstid er derfor én valgperiode, altså 4 år, fra høsten 2023 til høsten 2027.

Rådsmedlemmene vil få opplæring
Kandidater må være foreslått av egen organisasjon hvis FFO skal fremme kandidaten. Det er ikke stilt spesielle kompetansekrav, men rådene bør representere en bredde av funksjonsnedsettelser, og dermed kunnskap om ulike barrierer som oppleves. 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), i samarbeid med Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Unge Funksjonshemmede etablerer i disse dager et opplæringsopplegg som skal bidra til inspirasjon og trygghet i vervet som rådsmedlem. I enkelte kommuner vil rådsmedlemmene få opplæring av KS (Kommunesektorens organisasjon) og KS sitt Folkevalgtprogram. Det er også utgitt en konkret veileder for rådsmedlemmer, som finnes hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir.no).

Frist for forslag
Aktuelle kandidater til å sitte i kommunalt råd i sin kommune eller i det fylkeskommunale rådet, kan sendes inn via skjemaet nederst på siden her.

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt med fylkessekretær Marianne Kolnes, marianne.kolnes@ffo.no

Foreslås vedkommende inn i ett kommunalt råd eller i Fylkesrådet?
Personvernregelen (GDPR) krever at kandidaten gir et aktivt samtykke til at vi samler inn og behandler personopplysningene i forbindelse med forslaget til brukerutvalget . Ved å svare på og sende inn dette skjemaet samtykker du at kandidaten er innforstått med at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Rogaland (FFO Rogaland) lagrer personopplysningene som skal brukes i forbindelse med forslaget på kandidat til det aktuelle brukerutvalg. Informasjonen vil også bli videresendt ovennevnte organ som skal opprette dette aktuelle brukerråd. Hvis kandidaten blir oppnevnt vil informasjonen legges inn i FFOs database med oversikt over brukerrepresentanter. Det er frivillig å gi fra seg disse opplysningene og det kan når som helst trekke tilbake dette samtykket