Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Trøndelag

Kontaktinformasjon

FFO Trøndelag

Kontortid:

Mandag-fredag kl. 08:00 - 15:30

Postadresse:

Sjøfartsgata 3

7714 Steinkjer

Telefon:
414 98 115

Seier i Stjørdal kommune

HURRA!

Den 26.01.23 ble det bestemt av kommunestyret i Stjørdal kommune at eldres råd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne IKKE skulle slåes sammen. Dette ser vi på som en seier, det er så utrolig viktig at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne får stå for seg selv slik at man får jobbet med aktuelle saker slik som det er meningen å gjøre med å ha dette rådet. 

Dette er en sak som kom på banen da Stjørdal kommune sendte ut høring om at de ønsket å slå sammen eldres råd og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ettersom de hadde møter på samme tidspunkt og det ble ment at de jobbet mye med de samme sakene. 

 

Her er deler av den politiske saken med grunnlag for denne høringen: «Eldreråd og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse har mye til felles, noe som også har ført til at de avholder deler av sine møter sammen. Det vil til tider være krevende å stille administrative ressurser til å følge opp to parallelle møter i de to rådene og det samme gjelder øvrig interne og eksterne bidragsytere til møtene.

Et felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse vil få økt fokus og tyngde overfor administrasjonen og politisk nivå. Politisk utvalg foreslår at Eldrerådet og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse blir vurdert slått sammen til et råd med til sammen 7 medlemmer, hvorav 2 av rådsmedlemmene er valgt fra kommunestyrets faste medlemmer. En høringsrunde slik skissert i "Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom" gjennomføres
før sak om dette fremmes til endelig politisk behandling....»

Både rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldres råd og FFO Trøndelag skrev høringssvar der man var i mot å slå disse to rådene sammen. 

Selv om man jobber med de samme sakene, er det viktig å komme på at ulike råd ser på sakene med ulike perspektiv for å nettopp komme med ulike utalelser slik at man får mangfoldet i sakene de uttaler seg om. 

Utdrag fra høringssvaret fra FFO Trøndelag:

"Hjemmelsgrunnlaget for et fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse finner en i Forskrift av 17.06.2019 nr. 727 om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre og for personer
med funksjonsnedsettelse og ungdom. Den viser til at kommunestyret kan opprette ett felles råd forfunksjonshemmede dersom det ut i fra lokale forhold er nødvendig.


Dette gjelder små kommuner med få innbyggere som gjør at det er vanskelig å fylle plassene i rådene, dette gjelder ikke den neststørste kommunen i Trøndelag der personressurser ikke er
problemet (personer fra funksjonshemmedes organisasjoner). Stjørdal kommune tolker denne forskriften helt feil i denne sammenhengen. "

Her er hele høringen som FFO Trøndelag sendte til Stjørdal kommune: Høring 

Vi håper selvfølgelig at flere kommuner blir inspirert av Stjørdal kommune sitt utfall i denne saken.