Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO Vestland

Kontaktinformasjon

FFO Vestland

Vibecke Magnus, fylkessekretær

vibecke.magnus@ffo.no

Mobil: 94487908

Line Skåtøy, konsulent

E-post: line.skatoy@ffo.no

Mobil: 47641477

 

Postadresse:

Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN

Telefon:
94487908

Vi søker brukermedvirkere i spesialisthelsetjenesten på systemnivå

Hva vil det si å være brukerrepresentant?

Når du representerer FFO paraplyen er det viktig at du har evnen til å tale på vegne av alle medlemsorganisasjoner- og ikke kun for din egen organisasjon. Som FFO representant er det viktig at du har evnen til å innhente informasjon om andre gruppers behov. Brukerrepresentasjonen skal gjenspeile bredden av brukererfaringer gjennom samarbeid, koordinering på tvers av ulike tjenester og sektorer. FFO har utarbeidet eget informasjonshefte; «Når du representerer FFO». Mer informasjon om brukermedvirkning i forskning og i spesialisthelsetjenesten henviser vi til temasidene, «Brukermedvirkning i FFO».

 FFO vektlegger følgende forståelse:

«Med brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester. Det kan være en som selv har en funksjonshemning, eller en som er pårørende til for eksempel et barn eller til en som på grunn av sin funksjonshemning vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller en som er ansatt eller tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes organisasjoner”. (Stortingsmelding nr. 34 - 1996-97).

Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet som er nedfelt i lovverket og skjer på ulike nivå gjennom medvirkning i politikk, påvirkning på tjeneste, system – og individnivå.

På systemnivå - i spesialisthelsetjenesten, reguleres brukermedvirkning i Lov om helseforetak § 35: «Styret skal sørge for at representanter for pasienter og andre brukere blir hørt i forbindelse med utarbeidelse av planer for virksomheten». På kommunalt nivå reguleres brukermedvirkning i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-10: "Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste".

FFO Vestland trenger brukermedvirkere for perioden (2023-2025) i følgende helseforetsk og stiftelser. Du kan lese mer om brukerutvalgene ved å trykke på hvert enkelt brukerutvalg.

·       Regionalt brukerutvalg Helse Vest

·       Brukerutvalget i Helse Bergen

·       Haraldsplass Diakonale sykehus

·       Helse Fonna

·       Helse Førde

·       Stiftelsen Betanien sykehus

Vi håper at dagens brukermedvirkere som ønsker gjenvalg for ny periode kontakter egen medlemsorganisasjon, og gir tilbakemelding til oss så snart som mulig. Det er viktig med kontinuitet i brukerutvalgene og at representasjonen gjenspeiler bredden av FFOs medlemsorganisasjoner.

Som brukermedvirker i spesialisthelsetjenesten representerer du FFO på systemnivå. Møtehyppighet varierer i utvalgene, noen har møter 6 ganger i året, mens andre har møter en gang i måneden. Mer informasjon om rolleforståelse og forventningsavklaring se «Retningslinjer for brukermedvirkning i Helse Vest».

Alle brukermedvirkere vil få tilbud om opplæring i samarbeid med Kreftforeningen Vestland i januar 2023 etter at forslag på innstilling av kandidater til styrene i helseforetakene er behandlet.

Frist for innsendelse av kandidater til brukerutvalgene; Regionalt brukerutvalg Helse Vest, Helse Bergen, Haraldsplass, Helse Fonna, Betanien sykehus og Helse Førde, er 1. september.

Ønsker du å bli brukermedvirker, bruk vedlagte skjema – husk å skrive hvilket foretak du foretrekker i rubrikken fast eller vararepresentant.

SKJEMA BRUKERREGISTRERING 

Spørsmål kan rettes til fylkessekretær Vibecke Magnus på mobil: 944 87 908. Vi kontakter alle kandidater fortløpende, og kaller inn nye aktuelle kandidater til samtale.