Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Råd og utvalg

FFOs representasjon i råd og utvalg Ny liste kommer i 2017

Representasjon

Mandat/Innhold/Mål

Representant

Honorar

e-post

Periode

Regjeringen

 

 

 

 

 

Kontaktutvalget mellom Regjeringen og FFO

Samarbeidsorgan primært knyttet til statsbudsjett.

FFOs leder, evt nestleder, og generalsekretær

Nei

 

Et årlig møte, november

Stortinget

 

 

 

 

 

Norges institusjon for menneskerettigheter

Skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene

 

Vara: Anne Therese Sortebekk

 

Nei

 

anne.therese.sortebekk@ffo.no

Fra 2016

Arbeids- og sosialdepartementet

 

 

 

 

 

De årlige trygdedrøftingene

Regulering av folketrygdens grunnbeløp

FFOs leder og generalsekretær

Nei

 

Drøftinger i mai/juni

Engere utvalg

Gjennomgang av rapporten fra teknisk beregningsutvalg

Grete Crowo

Nei

Grete.crowo@ffo.no

Et årlig møte

Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Å motivere til fornyelse av kommunale tjenester med brukerne i sentrum.

3-4 møter i året.

Svein Grindstad, Multippel Skleroseforbundet

Vara: Arild Berge, Celebral Pareseforeningen. Ønsker å gå fast inn når Grindstad går ut etter 2017.

Ja, ca 4500 per møte

svein@ms.no

arild_berge@hotmail.com

 

01.01.2014-31.12.2017

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 

 

 

 

 

NAVs sentrale brukerutvalg

Brukermedvirkning jfr. § 6 i arbeids- og velferdsloven

5 møter planlagt i 2016

Medlem: Sindre Børke, HS

Vara: Mona Enstad, HS

 

Medlem: Grete Crowo

Vara: Helene Thon

Statens satser

sboerke@online.no;

mona@ms.no

 

grete.crowo@ffo.no

helene@ffhb.no

2016-2017 (2 år)

Brukerutvalget på hjelpemiddelområdet NAV

 

Heidi Sørlie-Rogne, FFO

Johnny G.Johansen, Foreningen for Muskelsyke,

Jan Joakimsen, Hørselshemmedes Landsforbund,

Stian Innerdal, Norges Blindeforbund og

Andreas Henden, Norsk Forening Osteogenesis Imperfecta

Vara: Vibeke Aars-Nicolaysen, Foreningen for Muskelsyke

Nei

heidi.sorlie-rogne@ffo.no

 

johgut@online.no

 

jan.joakimsen@gmail.com

 

 

stian.innerdal@blindeforbundet.no

 

Fast gruppe. Endret i september 2015

Ressursgruppe under NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Arbeidsrettede tjenester til brukere med synshemming, hørselshemming, kombinert sansetap og hjerneskade.

Jan Joakimsen, HLF

Odd Hansen, HLF

Stian Innerdal, Norges Blindeforbund

Gry Berg, Norges Blindeforbund

Birte Rismyhr, Personskadeforbundet

 

Jan.joakimsen@gmail.com;

Hansenodd46@gmail.com;

Stian.innerdal@blindeforbundet.no

Gry.berg@blindeforbundet.no

birte@personskadeforbundet.no

 

 

Referansegruppen for evaluering av NHO prosjektet Ringer i Vannet

NTNU har oppdrag fra ASD å evaluere prosjektet mht økt måloppnåelse for delmål 2 i IA-avtalen.

Grete Crowo, representant FFO som eneste brukerorganisasjon.

For øvrig er det repr. Fra NAV, NHO sentralt, Arbeid og Inkludering i NHO, LO, arbeids- og inkluderingsbedrifter.

Nei

grete.crowo@ffo.no

Desember 2016-2017

Høyskolen i Oslo og Akershus

 

 

 

 

 

Refleksjonspanel forskningsprosjektet «Motsetningsfylte institusjonelle logikker? Samspillet mellom utdanningssystemet og helse- og velferdsfeltet». (InLog)

 

 

Forskningsprosjekt som studerer samspillet mellom utdanningssystemet og helse- og velferdsfeltet.

NAV er sentral etat i prosjektet.

Grete Crowo, FFO.

Panelet er et rådgivende organ, og er sammensatt av brukerrepresentanter, repr. Fra tjenestene, fra utdanningene og studentrepresentanter.

Unge Funksjonshemmede er representert i panelet.

Nei

grete.crowo@ffo.no

2015 – 2019

Helse- og omsorgsdepartementet

 

 

 

 

 

Nasjonalt råd for prioriteringer i helse og omsorgssektoren

5-6 møter per år

Lilly Ann Elvestad

Nei

Lilly.ann.elvestad@ffo.no

2015-2017

Offentlig utvalg for prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste

 

John Berg-Jensen

Ja

john@frax.no

04.04.17-31.12.18

Nasjonalt e-helsestyre

 

 

Lilly Ann Elvestad

Nei

Lilly.ann.elvestad@ffo.no

Fra jan 2016

HelseOmsorg21-rådet

4-6 møter per år og arbeidsgruppemøter

Lilly Ann Elvestad, FFO

Nei

Lilly.ann.elvestad@ffo.no

01.01.2015 til 31.12.2018

HO21 KSF – Kommunenes strategiske forskningsorgan

Første møte 12.september

Medlem: Geir Livåg Strand, Fylkesleder FFO Sogn og Fjordane (NAAF)

 

 

Oppnevnt august 2017

Norsk Pasientskadenemnd

Behandler klager, omfattende arbeid. De fire representantene som alle er jurister rullerer på å møte. Normalt 8 møter i året per person.

Fast medlem: Anne Elisabeth Eriksrud NAAF

Vara I: Atle Larsen LHL,  

Vara III: Anne Therese Sortebekk FFO.

Vara V: Stian Innerdal Norges Blindeforbund Vararepresentantene møter fast.

Ja

anne@naaf.no

atle.larsen@lhl.no

anne.therese.sortebekk@ffo.no

stian.innerdal@blindeforbundet.no

 

2015-2018

Helsepersonellnemnda

 

 

Vara: Ragnar Akre-Aas, Personskadeforbundet og Mona Enstad, FFOs hovedstyre

Ja

raa@pefnorge.no;

mona@ms.no

 

Juni 2016-juni 2018

Faglig referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser

Vanligvis 2 møter i året. 1 årsplanlegging og 1 årsrapportering.  Alle utgifter til reise og opphold dekkes og for brukerrepresentanter gis møtegodtgjørelse etter statens satser.

Ann Iren Kjønnøy, Norsk Forening for Cystisk Fibrose,

Hedevig Castberg, Foreningen for Barlet Biedel-syndrom

Tone Ingeborg Torp, Foreningen for muskelsyke

Vara: Eli Døvresødegård Skattebu, Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen,

Britta Bech Gulbransen, ADHD Norge

Møtegodt-gjørelse etter statens satser

kjoenno@online.no

Hedevig Castberg hcastberg@gmail.com toneinge@gmail.com

post@ryggmargsbrokk.org

brittabg@ebnett.no

 

Jan 2017-des 2019

Helseklage - Nasjonal nemnd for preimplantasjonsdiagnostikk

 

John Berg-Jensen, FFOs hovedstyre

Vara: Arnfinn Aarnes FFO

Vegard Strøm, Norsk Forening for Cystisk Fibrose

Vara: Lisa Connely, Foreningen for Muskelsyke

Ja

John@frax.no

lise@connely.no;

arnfinn.aarnes@ffo.no

vegarstr@yahoo.no

lisa@connelly.no

Jan 2017-des 2018

Helseklage- Klagenemnda for behandling i utlandet

 

John Berg-Jensen, FFOs hovedstyre

Vara: Torunn Strømsnes Figenschau, Foreningen for søvnsykdommer

Ja

john@frax.no

tfig@altiboxmail.no

 

 

Sep 2016-sep 2018

RBUP Øst og Sør styre (Regionsenter for barn og unges psykiske helse)

 

Arne Rønning, ADHD-foreningen

 

arnronni@broadpark.no

Jun 2014-jun 2018

RBUP Øst og sør regionråd

 

Ingrid Bruun, Mental Helse Ungdom

Vara: Heidi Celine Karlsen, Mental Helse Ungdom

 

ingrid.bruun@outlook.com

heidi_mee@hotmail.com 

2014-2018

Helsedirektoratet

 

 

 

 

 

Brukerrådet i Helsedirektoratet

Januar 2016

Ingunn Westerheim, FFO/NFOI          

Bjørnar Allgot, FFO/Diabetesforbundet

Pia Bråss, FFO/FFHB

Irene Kingswick               , FFO/ROS

John Normann Melheim, FFO/LHL

 

Ja

ingunn.westerheim@ffo.no

ba@diabetes.no

pia@ffhb.no

irene.kingswick@nettros.no

john.normann.melheim@lhl.no

Til januar 2018

Referansegruppe for primærhelseteam

April 2017

Arnfinn Aarnes

Nei

Arnfinn.aarnes@ffo.no

Pågående

Arbeidsgruppe for utvikling av pilot for oppfølgingsteam i kommunene

23. august 2017

Magnar Aukrust (91568214), Landsforeningen for slagrammede og

Rune Vethe, Norsk Parkinsonforbund

Nei

magnaraukrust@gmail.com

runevethe@hotmail.com

Januar 2018

Ressursgruppe for oppfølgingsteam i kommunene

Høst 2017

Marita Lysstad Bjerke, LHL

Eva Buschmann, CP-foreningen

Therese Ravatn, Norsk Epilepsiforbund

Nei

Marita.Lysstad.Bjerke@lhl.no eva@cp.no

therese@epilepsi.no

01.04.18

Referansegruppe for Norsk Pasientregister

 

Arnfinn Aarnes

 

Nei

Arnfinn.aarnes@ffo.no

Fast gruppe

Rådgivningsgruppe for nasjonale tjenester innen spesialisthelsetj.

 

John Berg-Jensen, FFOs hovedstyre

Henrik Peersen, FFOs hovedstyre

Nei

john@frax.no

henrik@epilepsi.no

 

 

 

Fra 2014

Ekstern referansegruppe – Statusrapport hjernehelse

 

Magne Wang Fredriksen, Norges Parkinsonforbund

Eva Buschmann, Cerebral Parese-foreningen

Nei

Magne.fredriksen@parkinson.no

eva@cp.no

 

Fra 05.09.2016

Referansegruppe for fritt rehabiliteringsvalg

Oppstart 24.august 2016

Mona Enstad, FFOs hovedstyre

Nei

mona@ms.no

Fra 24.08.2016 –Sommer 2017

Referansegruppe for evaluering av rettighetsfesting BPA

Oppstart 2016

Berit Therese Larsen

Nei

Berit.larsen@ffo.no

Jan 2016-høst 2017

Direktoratet for e-helse

 

 

 

 

 

Nasjonalt e-helsestyre

 

Lilly Ann Elvestad, FFO

Nei

Lilly.ann.elvestad@ffo.no

Jan 2015-des 2018

NUFA – Fagutvalget for fag og arkitektur inne e-helse

Oppstart august 2016

Arnfinn Aarnes, FFO

Nei

Arnfinn.aarnes@ffo.no

Fra august 2016

En innbygger-en journal – prosjektstyre

 

Eva Buschmann

Nei

eva@cp.no

01.01.2018

Kunnskapssenteret for Helsetjenesten

 

 

 

 

 

Pasientsikkerhetsprogrammet

 

Fagrådet

Arnfinn Aarnes

Nei

Arnfinn.aarnes@ffo.no

Fast gruppe

Kunnskapssenterets bestillerforum for kunnskapsoppsummeringer

Ett møte i året

Arnfinn Aarnes

Nei

Arnfinn.aarnes@ffo.no

Fast gruppe

Ressursgruppe, Nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene

 

Berit Therese Larsen, FFO

Nei

Berit.larsen@ffo.no

31.12.2015

Ekspertgruppe, Nasjonalt læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp i kommunene

 

Berit Therese Larsen, FFO

Nei

Berit.larsen@ffo.no

31.12.2015

Helse diverse

 

 

 

 

 

Helsetilsynet – arbeidsgruppe om pasienter, brukere og pårørendes rolle i tilsynsarbeidet

 

Anne Therese Sortebekk, FFO

Vara: Atle Larsen, LHL

Nei

Berit.larsen@ffo.no

 

atle.larsen@lhl.no

Nov 2014 – juni 2017

UNN – Nasjonalt senter for e-helseforskning, styringsgruppa

 

Arnfinn Aarnes

Nei

Arnfinn.aarnes@ffo.no

2016 – 2018

LMI – Rådet for legemiddelinformasjon

 

Mona Enstad, MS Forbundet i Norge

Vara: Andreas Habberstad, FFO

Ja

mona@ms.no, andreas.habberstad@ffo.no

Jan 2015-jun 2017

Helse Sør-Øst RHF

Brukerutvalget

Brukerutvalgets oppgave er blant annet å arrangere to årlige konferanser

Øystein Myhre Winje, leder MS forbundet

Knut Magne Ellingsen, HLF

Trond Hilmersen Norsk Revmatikerforbund

Øystein Kydland, Touretteforeningen

Nina Roland, LNT

Ragnar Skjøld NLT

Jytte Undrum LPP

Ja

 

 

knutma-e@online.no

01.10.2015-30.09.2017

Helse Sør-Øst

Nasjonal samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning

 

Arnfinn Aarnes

Nei

Arnfinn.aarnes@ffo.no

Faste møter

Oslo Universitetssykehus

Brukerutvalget

Rundt 9 møter i året.

Susann Smerkerud, Parkinsonforbundet

Kjell Silkoset, Personskadeforbundet

Stine Bjerklund Dybvig, Cerebral-Parese-foreningen

Kim Fangen, Nye Pluss – HIV positives landsforening

Ja

 

24.06.2017-24.06.2019

TAKO-senteret, fagråd

To møter i året. Vanligvis mai og oktober. Ny nominasjon fra 2017. Endres etter dette.

Line Blålid, Norsk Forening for Ehlers-Danlos syndrom

Vara: Wenche Kristin Røkenes, Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Ja

leder@eds-foreningen.no

wenche.r@enivest.net

 

15.03.2017-31.12.2018

Samferdselsdepartementet

 

 

 

 

 

Kontaktforum for universell utforming i hele transportsektoren

Ledes av statsråd/statssekretær SD

FFOs ledelse og rådgiver universell utforming

 

 

Nei

 

Møter fast 2 ganger i året

Samferdsel diverse

 

 

 

 

 

Jernbaneverket, brukermedvirkningsforum

 

Cato Lie FFOs sekretariat,

Beate Alsos, Norges Blindeforbund

Simon Bringeland, HLF

Nei

Cato.lie@ffo.no Beate.alsos@blindeforbundet.no; Simon.Bringeland@hihm.no

Fast gruppe

Avinor AS, brukermedvirkningsforum

 

Cato Lie, FFOs sekretariat

Beate Alsos, Norges Blindeforbund

Thorbjørn Kopperud, Hørselshemmedes Landsforbund

Nei

Cato.lie@ffo.no Beate.alsos@blindeforbundet.no; th-koppe@online.no;

 

Fast gruppe

Vegdirektoratet- Brukermedvirkningsforum

 

Cato Lie, FFOs sekretariet

Beate Alsos, Norges Blindeforbund

Nei

Cato.lie@ffo.no Beate.alsos@blindeforbundet.no

Fast gruppe

Avinor AS, PRM-forum, passasjer med redusert mobilitet

Overtar etter at T2 ble formelt åpnet i april 2017

Cato Lie FFOs sekretariat,

Nei

 

Fast gruppe

Referansegruppen for Nasjonal transportplan 2018-27

Rullering hvert fjerde år

Cato Lie, FFO

 

Nei

Cato.lie@ffo.no

2013-2017

Husbanken

 

 

 

 

 

Ressursgruppen for Bolig for velferd

Referansegruppe for iverksetting av strategien Bolig for velferd

Grete Crowo, sekretariatet

Nei

grete.crowo@ffo.no

Mars 2015-2018

Programråd for Husbankens kommuneprogram

 

Grete Crowo, sekretariatet

Nei

Grete.crowo@ffo.no

Nov 2017-2021

Kunnskapsdepartementet

 

 

 

 

 

Foreldreutvalg for grunnskolen (FUG)

 

Synnøve Buan, HLF

 

 

 

01.01.16-31.12.19

Utdanningsdirektoratet

 

 

 

 

 

URLU –Utdanningsdirektoratets råd for likeverdig opplæring

Konstituerende rådsmøte 4.sept 2014

Lise Connelly, FFM,

Inger Andersen Kise, Dysleksiforbundet (leder)

Joackim Svendsen, Autismeforeningen

Vara: Marit Skatvedt, HLF

Ja

lise@connelly.no

an-kise@online.no

joachim.svendsen@autismeforeningen.no

skatvedt@hlf.no

 

01.07.2014-30.06.2016

Referansegruppe for ekspertutvalg innen spesialundervisning

 

Marit Skatvedt (HLF)

Harald M. Kvame Hansen (LUPE)

 

Skatvedt@hlf.no haraldmkh@gmail.com

 

Kulturdepartementet

 

 

 

 

 

Stiftelsen «Klar tale»

 

Anne Lene Blystad, Dysleksi Norge

Ingjerd Haukeland, Afasiforbundet

Nina Frisnes Øyan, Blindeforbundet

Nei

i-haukel@online.no

annelene@dysleksinorge.no

nina-frisnes.oyan@blindeforbundet.no

01.05.2015-30.04.2019

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 

 

 

 

Rådet for nordisk samarbeid om funksjonshinder

FFO er største brukerorganisasjon og har den faste representanten

John Berg-Jensen og

vara: Arne Lein, SAFO

 

john@frax.no

 

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet

 

 

 

 

 

Bufdir – Ekspertutvalg for tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner

Ekspertutvalg som skal være et rådgivende organ for Bufdir i forbindelse med tilskuddsordningen

Henrik Peersen, Norsk Epilepsiforbund/FFOs hovedstyre

Rolf Ledal, Hjernesvulstforeningen

Vara: Mari Øvergaard, Astma og Allergiforbundet

Ja, statens satser

 

Henrik@epilepsi.no

Rolf.ledal@hjernesvulst.no

 

 

 

01.01.2017-31.12.2019

Internasjonalt arbeid

 

 

 

 

 

Handikaporganisasjonenes Nordiske Råd (HNR)

 

John Berg-Jensen, vara: Lilly Ann Elvestad

Nei

john@frax.no

 

Nordisk Handikappolitisk Råd (NHPR)

 

John Berg-Jensen

Vara: Arne Lein, SAFO

Nei

john@frax.no

arne.lein@nhf.no

 

Nordens Velferdscenter (tidl Nordiska samarbetsorgan för handikappfrågor (NSH))

Støtteordningen for funksjonshemmedes organisasjoner i Norden

Åsta Tale Strand

Nei

Asta.tale.strand@ffo.no

Fast gruppe

Sjeldne brukerorganisasjoners nordiske nettverk (SBONN)

Et nordisk nettverk mellom 5 land der FFO representerer alle sjeldne grupper i Norge. 2 møter i året. Norge har koordineringsansvar 2017-2018

Hedevig Castberg, Foreningen for Barlet Biedel-syndrom

Eli Døvresødegård Skattebu, Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Ingunn Westerheim, FFO

Vara: Kristin Slettvåg, Unge Funksjonshemmede

Nei

hcastberg@gmail.com

post@ryggmargsbrokk.org

Ingunn.westerheim@ffo.no

Kristin_slettvag@hotmail.com

 

Nordic network on rare diseases (NNRD) – Nordisk nettverk for sjeldne diagnoser

Et fag- og myndighetsnettverk med brukerrepresentasjon – etablert frå 2016

Ann Iren Kjønnøy, Norsk Forening for Cystisk Fibrose

FFO oppnevnte i tillegg John Berg-Jenssen som vara, men på oppnevningstidspunktet ønsket ikke gruppen vararepr. Kan bli endret.

Nei

kjoenno@online.no

 

2016-2017

European Disability Forum, Board

Styreverv

Knut Magne Ellingsen

Nei

knutma-e@online.no

Vår 2013-vår 2017

Bistandsvirksomhet

 

 

 

 

 

Atlasalliansen, Styret

 

Lilly Ann Elvestad, vara: John Berg-Jensen

Ja

 

Fra 2016

Atlasalliansen, Bistandsutvalget

 

Hanne Witsø

Nei

 

Fast gruppe

Atlasalliansen, informasjonsrådet

 

Karoline Vårdal

Nei

 

Fast gruppe

Virksomheter der FFO er medeier

 

 

 

 

 

Travelnet Helsereiser

Styret

FFO er medeier

Andreas Habberstad, styreleder

Nei

 

Til mai 2017

Travelnet helsereiser generalforsamling

 

John Berg-Jensen

Nei

 

Årlig

Diverse

 

 

 

 

 

NRKs brukerråd

3-4 møter i året

Representant fra Ungdomsstyret, Dysleksi Norge

Kari Krisitne Engan, LSHDB

Sindre Falk, HLF

Geir Jensen, FNDB

Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund

Petter Noddeland, Norges Døveforbund

Gustav Granheim, FFM

Nei

ka-k-eng@online.no;

sindre.falk@gmail.com;

g@granheim.org;

sverre.fuglerud@blindeforbundet.no;

 

 

12.05.2017-12.05.2019

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)- brukerutvalg

Gi innspill rundt diskriminering

3-4 møter i året

Anne Therese Sortebekk, FFO

Vara: Lilly Ann Elvestad, FFO

Nei

Anne.therese.sortebekk@ffo.nolilly.ann.elvestad@ffo.no

Fra 1. feb 2017

Kirkerådet – Nasjonal gruppe rådgivende gruppe for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne

4 møter i året

Magne Skjetne, Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

Vararepresentant: Ewy Halseth, CP-foreningen

Nei

Magne.skjetne@ahlsell.no

Ewy@halseth.no;

 

01.01.2014-31.12.2017

Universitetet i Oslo – Styringsgruppe Charm

Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services (Charm)

Andreas Habberstad

Nei

 

Apr 2011-jun 2017

 

Pasientreiser

Brukerpanel for pasientreiseområdet

Merete ny inn i 2016 for Janne Bjørklund

Merete Nielsen, Norsk Revmatikerforbund

Vara: Vibeke Aars Nicolaysen, LNT

Else Lux, LNT

Vara: Amund Lanner

Nei

mn@revmatiker.no;

 

 Høst 2016-2018

 

 

Statped Nasjonalt brukerråd

 

1.Harald Kvame Hansen, FFOs  hovedstyre

Vara: ?, FFO

2.Unn Ljøner Hagen, Norges Blindeforbund

Vara: Sverre Fuglerud, Norges Blindeforbund

3.Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge

Vara: Ann Kathleen Hansen, FFHB

4.Anders Hegre, HLF,

Vara: Morten Buan, HLF

5.Per Gunnar Johnsen, Norges Døveforbund

Vara: Bjørn Kristiansen, Norges Døveforbund

6.Ingjerd Haukeland, Afasiforbundet

Vara: Martin Aasen Wright, Norsk Interesseforening for stamme

7.Nina Holmen, ADHD Norge

Vara: Terje Holsen, Norsk Tourette Forening

Nei

mkvameha@online.no;

nina@adhdnorge.no;

sverre.fuglerud@blindeforbundet.no;

i-haukel@online.no;

aasne@dysleksinorge.no;

 

Fra 06.01.2017-31.12.2018

Statped Regionalt brukerråd

Region Sør-Øst

 

1.Aina Kleiv, Norges Blindeforbund

Vara: Espen Lahnstein, Norges Blindeforbund

2.Anne Cathrine Høvik, Dysleksi Norge

3.Ingvild Bjørgestad, Afasiforbundet

4.Lars Thedin, ADHD Norge

Vara: Frank Haugen, ADHD Norge

5.Hans-Petter Østreng, HLF

6.Per Gunnar Nygård, Norges Døveforbund

Vara: Ina Skaare, Norges Døveforbund

7.Steffen Madsen, Norsk Tourette Forening

 

esl@blindeforbundet.no

annhov@halden.net;

pgn@platou.com;

 

 

 

Fra 06.01.2017 – 31.12.2018

Statped Regionalt brukerråd

Region Vest

 

1.Stine Endresen, Norges Blindeforbund

2.Guro Bergseth, Dysleksi Norge

3.Lisbeth Eide, Afasiforbundet

4.Trond Løvdok, ADHD Norge

5.Monica Reime, Norsk Tourette Forening

6.Victor Carlsen HLF

Vara: Odd Inge Vestbø, HLF

7.Elin Koch Singelstad, Norges Døveforbund

 

vicjr.ca@haugnett.no

 

Fra 06.01.2017 – 31.12.18

Statped Regionale brukerråd

Region Midt

 

1.Jørg Kunzendorf, Norges Blindeforbund

Vara: Trude Helmersen Arnøy, Norges Blindeforbund

2.Ottar Nerland, Dysleksi Norge

3.Knut Otto Pettersen, Afasiforbundet

4.Mona Breding Lersveen, ADHD Norge

5.Renathe Forseth, Norsk Tourette Forening

6.Dag Otto Evensen, HLF

Vara: Maren Ottem, HLF

7.Per Gunnar Johnsen, Norges Døveforbund

 

mblers@vktv.no;

trude.arnoy@blindeforbundet.no

otnerl@online.no

 

Fra 06.01.2017– ut 31.12.2018

Statped Regionale brukerråd

Region Nord

 

1.Elin Larne, Norges Blindeforbund

Vara: Ragnhild Lindgård, NBF 2.Kristin Pedersen, Dysleksi Norge

3.Sonja Elise Johansen, Afasiforbundet

4.Merete Holm, ADHD Norge

5.Turi Mikalsen, Norsk Tourette Forening

6.Filip Mikkelsen, HLF

Vara: Olav Aulborg, HLF

7.Cathrine Joramo Solbakken, Norges Døveforbund

 

 

 

Jan 2017-des 2018

Forum for Barnekonvensjonen

Redd Barna er sekretariat

Anne Therese Sortebekk

 

Nei

 

Fra 1.november 2012

Frivillighet Norge

 

Lilly Ann Elvestad, FFO

Åsta Tale Strand, FFO

Nei

 

Fast representasjon

Brukerpanel i forskningsprosjekt om brukermedvirkning i kommunene, gjennomført av Høyskolen i Lillehammer og Universitetet i Bergen

«Fra politikk til praksis»

Berit Therese Larsen, FFO

Nei

Berit.larsen@ffo.no

2014-2017

FAFO-prosjekt om gode tjenester i kommunene – Horisont 2020 (et av EUs forskningsprogram.) Deltar som stakeholder.

Ingunn Ulfsten er sluttet i FFO. Erstattes av Berit Therese Larsen i et eventuelt neste møte.

Ingunn E. Ulfsten, FFO

Nei

 

2014-2018

Standard Norge – standardiseringsarbeid innenfor universell utforming av persontransport og byggverk

 

Cato Lie, FFO

Nei

Cato.lie@ffo.no

2014-2017