Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Brukermedvirkning i NAV

Hvordan er NAV-utvalgene sammensatt?

NAV-utvalgene er ulikt sammensatt. Det kan være forskjeller mellom sentralt brukerutvalg, NAV i fylket og lokale NAV-utvalg.

Nedslagsfeltet til NAV-utvalget kan også innvirke på hvilke og hvor mange grupper som er representert.

En av forutsetningene for at NAV-utvalg har relevans er når det er «match» mellom NAVs tjeneste- og forvaltningsområder og de ulike organisasjonens erfarings- og kompetanseområde.

NAV har hovedansvaret

Det er NAV som har hovedansvaret for sørge for at det er brukermedvirkning i NAV. Brukerorganisasjonene har et stort ansvar i å finne gode brukerrepresentanter. Opplæring er derfor viktig. 

  • Hva finnes av systemer og arenaer?
  • Hva finnes av læring og relevant kompetanse for brukerrepresentanter og ansatte i NAV

Er brukerutvalgene relevante? 

Brukermedvirkning er et viktig tema både for brukerorganisasjonene og NAV. Dette var utgangspunktet for at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon tok initiativ til prosjektet «Modell for brukermedvirkning i NAV – evaluering og videreutvikling». Prosjektet ble utført av Fafo og finansiert av FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd.

I Fafo’s rapport fra 2015 om brukermedvirkning i NAV er det et sentralt spørsmålet hvorvidt brukerutvalgene oppleves som relevante og hva skal til for at diskusjoner i brukerutvalg skal oppleves som relevante?

Det pekes på flere strukturelle tiltak for å oppnå bedre relevans, som koordinering av innspill fra brukerutvalg og koordinering av saker knyttet til aktuelle prosesser i NAV, bedre kobling mellom nivåene av brukerutvalg og mellom utvalget og NAV-kontoret. Det løftes også fram at kunnskap om NAV er nødvendig for å skjønne hvordan man griper inn i prosesser i NAV.

Les mer om betydning av relevans i brukermedvirkningen i Fafo-rapport: Modell for brukermedvirkning i NAV

Mer kunnskap og kompetanse gir et betre NAV

Kunnskaps- og kompetansebehovet både hos brukerrepresentantene og hos NAV-ansatte er et viktig område for utvikling av bedre brukermedvirkning og bedre fungerende brukerutvalg. Opplæringsbehovet er også et spørsmål om løpende oppdateringer på endringer i organisasjonen eller regelendringer. Kompetanseheving må inngå i etatens opplæringsprogram, etterspørres i styringsdialogen og synliggjøres i etatens planer (Fafo, 2015).

En lærende organisasjon må innebære læring og kunnskap om brukermedvirkning, og systemer og prosesser som inkluderer kunnskapsbygging hos aktørene som er involvert i brukermedvirkningen. Læring og kunnskapsdeling må ikke avgrenses til kun faste arenaer og personkrets. Relevant kunnskap må defineres vidt. Grunnpilaren i brukermedvirkningen er den erfaringsbaserte kunnskapen. 

Kompetanse- og kunnskapsbygging krever ønske om involvering av brukerrepresentantene. Brukerrepresentantenes egen brukererfaring er en slags «ferskvare», etter hvert vil erfaringens relevans svekkes på grunn av at det stadig er endringer i NAV og i samfunnsforhold. Tidsrommet en er inne og representerer er også begrenset i tid. Det er derfor viktig at det er involverende og intensive læringsmuligheter i den tiden man er brukerrepresentant.