Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Som sagt, så gjort - eller? / Slik har vi jobbet med skoleområdet

Slik har vi jobbet med skoleområdet

FFO ga i forbindelse med stortingsvalget i 2017 terningkast til partiene for politikken de gikk til valg på i lys av skolepolitikken for våre elevgrupper. Vi har nå foretatt en skjønnsmessig vurdering av partienes innsats gjennom stortingsperioden 2017-2021, og hvordan de har levert på partiprogrammene sine. Vi har avgrenset dette til grunnskolen. 


Disse kildene har vi brukt 

Vi har sett på dokumenter fra regjeringen, som meldinger, budsjettproposisjoner og lovendringer som er oversendt Stortinget, samt vurdert strategier, satsninger og forskrifter som regjeringen har besluttet uten behandling i Stortinget. Av saker fremmet direkte av stortingsrepresentanter har representantforslagene vært en viktig målestokk på hvor aktive opposisjonspartiene har vært på dette området. For å vurdere statsbudsjettenes betydning for de enkeltes partiers innsats, har vi sett på opposisjonspartienes alternative budsjetter – mens Høyre, FrP, KrF og Venstre har blitt koblet til regjeringens budsjettfremlegg også for de periodene partiene ikke har vært i regjering (men vært støtteparti). Høyre har i sin helhet blitt vurdert som en del av regjeringsprosjektet, og gis derfor ingen egenomtale som parti. 
 
Partienes skår er blitt sett i lys av hvor aktive, tydelige og konkrete de har vært – og om og hvor mye de har forsterket politikken eller bevilgningene når det gjelder en helhetlig skolepolitikk for elever med funksjonsnedsettelse - herunder likestillingspolitikk, diskriminering, inkludering og universell utforming. Vi har også sette på områder som er tett koblet til skolefeltet og oppfølging av elevene (laget rundt), som skolehelsetjenesten.  
 

Balansegang i vurderingen av regjeringspartiene og opposisjonen

Det har vært en balansegang hvordan man skal sammenligne regjeringspartiene og opposisjonspartiene. Regjeringen har mye større mulighet til å fremme tiltak og endringer gjennom strategier, handlingsplaner og forskrifter med mer og er dermed i en helt annen posisjon til å markere seg og få til resultater på området. Opposisjonspartiene har ikke denne muligheten til å realisere sine partiers politikk. For å utligne dette noe, har vi helt overordnet og skjønnsmessig vurdert effekten av regjeringens politikk, og da også om det er gjort vedtak og gjennomført endringer som vi mener har forverret situasjonen for våre elevgrupper. Regjeringen har ansvaret for politikken som er ført i disse fire årene.  
 


Satt strek før sommeren

Vi satte strek ved inngangen til sommeren 2021, og saker og utredninger med videre som er lagt frem etter det er ikke vurdert. Alle partiene ble kontaktet før sommeren, slik at de selv kunne gi en egen vurdering av partiets innsats for funksjonshemmede og arbeidsinkludering i denne stortingsperioden. Kun KrF og MDG valgte å benytte seg av denne muligheten, og vi har derfor gitt disse to partiene en utvidet omtale knyttet til deres egen vurdering.