Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

I november 2017 vedtok Kongressen en 5-årig strategi som skal gjøre FFO mer slagkraftig, involverende og effektiv. 

Strategien er jobbet frem og ledet av FFOs hovedstyre. Strategien omtaler seks områder FFO skal jobbe spesielt med de kommende fem årene. 

Disse er:

  • Politikkutforming og politisk påvirkning
  • Brukermedvirkning
  • Møteplasser – arenaer for samhandling
  • Organisasjon, styring og ledelse
  • Kommunikasjon og medier
  • Kunnskap og service 

Politisk påvirkning er noe av det absolutt viktigste vi driver med, og må derfor helt klart satses enda mer på i fremtiden.

Brukermedvirkning er også et viktig felt der etterspørselen øker, og vi må finne en ny måte å jobbe på. FFO ansatte Andreas Habberstad i stilling som prosjektleder for å utvikle vårt brukermedvirkningsarbeid.

Også kommunikasjon og medier får betydning som satsningsområde, blant annet fordi deler av kommunikasjonsarbeidet går hånd i hånd med politisk påvirkning.

Det er vedtatt en ambisiøs målsetning om at FFO skal være den foretrukne organisasjonene som mediene kontakter når de ønsker uttalelser knyttet til politiske saker om personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. 

Les den vedtatte strategien her

Fylkessekretærene ble ansatt nasjonalt med virkning fra 1. januar 2018. I begynnelse av januar ble det arrangert kick off for alle de ansatte. 

Les nyhetssaken fra Kongressvedtaket her

Historikk:

FFOs Kongress besluttet i 2015 at FFO skal gjennomføre en organisasjons- og kulturprosess (heretter kalt OU-prosjektet) for å gjøre paraplyorganisasjonen mer effektiv, slagkraftig og involverende. 

Forutsatt at det lar seg gjøre juridisk, økonomisk og organisatorisk, skal fylkessekretærene ansettes nasjonalt innen 1.1. 2018.

Gjennom et organisasjonsutviklingsarbeid ledet av FFOs hovedstyre skal det legges fram en strategi i et femårsperspektiv. Strategien skal legges frem på FFOs kongress i 2017. Gjennom dette utviklingsarbeidet skal vi finne ut hvordan FFO skal jobbe framover for å nå målene som settes, både nasjonalt og lokalt. Et viktig element er selvfølgelig hvordan FFO kan få større politisk gjennomslag for å bedre levekårene til funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende.  

Hvorfor OU-prosjekt i FFO?

Når Kongressen sier at FFO skal bli mer effektiv, slagkraftig og involverende, betyr det at medlemsorganisasjonene mener FFO kan bli bedre. Det betyr at vi må diskutere en annen organisering og en annen måte å jobbe på. Hovedstyret ønsker mer involvering fra medlemsorganisasjonene på alle nivåer, både nasjonalt og lokalt.

Hovedstyret etablerte en styringsgruppe for prosjektet. Den består av følgende hovedstyremedlemmer:
- Morten Buan (leder)
- John Berg-Jensen
- Mona Enstad
- Sindre Børke
- Henrik Peersen 
- Lilly Ann Elvestad 

Styringsgruppa møtes jevnlig. FFOs sekretariat har også en prosjektleder og en prosjektgruppe, som består av:
- Hanne Witsø (prosjektleder)
- Øivind Skotland (prosjektkoordinator)
- Åsta Tale Strand
- Bjørg Kampestuen-Berntzen
- Andreas Habberstad
- Berit Therese Larsen
- Karoline Vårdal
- Pål Heffer

Det ble nedsatt en referansegruppe med representanter fra store, mellomstore og små organisasjoner, og fra FFO-lokalt. Deres mandat er å være høringsinstans for, og belyse problemstillinger som prosjektgruppa ønsker å ta opp til drøfting i et bredere forum.

Det er gjennomført en undersøkelse rettet mot medlemsorganisasjoner og FFO i fylkene og FFO i fylkene, og en undersøkelse blant fylkessekretærene. Les fylkesrapporten her. 

FFO i fylkene har også vært involvert i prosessen. Det startet med fylkeskonferansen høsten 2016, og vi har hatt regionale samlinger og fylkessekretærsamling i 2017. I juni går vi på en ny runde med regionale samlinger. Det er viktig for oss å sikre at fylkessekretærene er godt informert om og involvert i prosessen. De har egne tillitsvalgte, og sekretariatet har nå en egen avdeling som jobber spesifikt med organisasjoner og fylker. Vi har også vært rundt på alle årsmøter i fylkes-FFO, både i 2016 og 2017, og informert om prosessen.