Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Som sagt så gjort - eller? / Ambisjoner, men kun én representant

Ambisjoner, men kun én representant

Logo MDG


Miljøpartiet De Grønne (MDG) har i perioden levert et eget representantforslag som har direkte relevans for FFOs grupper. De vil gjøre BPA (brukerstyrt personlig assistanse) reell for alle, og mulighetene knyttet til arbeidsliv er spesielt nevnt.  

Da MDG ikke har noe medlem i arbeids- og sosialkomiteen, er det vanskeligere å vurdere dem ut fra merknader og komiteinnstillinger. Men de har stemt imot kuttene i AAP, og støttet utvidelse og forsterking av kvalifiseringsprogrammet. De ser ut til å være samstemte med de rød-grønne i arbeids- og velferdssaker.  
 
I budsjettbehandlingen foreslår MDG noen styrkinger som vil øke arbeidstilknytningen for våre grupper. De vil øke bevilgningene til administrasjon knyttet til flere tiltaksplasser, og de vil øke støtten til tiltak rettet mot personer som mottar uføretrygd. Partiet vurderer innføring av en jobbrotasjonsordning for å få flere inn i arbeid, men FFO usikre på om det vil øke mulighetene til funksjonshemmede og kronisk syke arbeidstakere. MDG er opptatt av BPA og de vil øke bevilgningene med øremerkede tilskudd til ordningen. Det er positivt at de vil styrke likestillings- og diskrimineringsombudet og likestillingssentrene.  

 

Partiets egen vurdering


"MDG er opptatt av at personer med nedsatt funksjonsevne har svakere tilknytning til arbeidslivet på grunn av strukturell diskriminering, som MDG har vært opptatt av å endre de siste 4 årene. Partiet har over tid har vært tydelige i Stortinget på at rettssikkerheten for personer med nedsatt funksjonsevne må styrkes, og at selvbestemmelsen over eget liv må bli en menneskerettighet. De har stilt seg helt bak strukturendringer til BPA-ordningen og ratifisering av CRPD, med tilleggsprotokoll, i norsk lovgivning. Dette har de både foreslått i Stortinget, og de har støttet likelydende forslag fra andre parti som deler vårt verdisyn i disse sakene. De har villet styrke BPA, som er et av de beste likestillings og frihetsverktøyene som fins når det blir brukt etter sine intensjoner. Det bidrar til økt mobilisering og deltakelse. Dette bidrar ikke bare til et verdigere liv, bedre helse og økt livskvalitet, det gjør at mulighetene for å delta i arbeidslivet også markant øker. 
 
For MDG er det viktig at å styrke rettsvernet til innbyggerne, som for eksempel gjennom å gi organ som likestillings- og diskrimineringsnemnda større myndighet i diskrimineringssaker i arbeidslivet. MDG knytter universell utforming til mer enn bare tilpassede bygninger, vi mener dette er et virkemiddel for blant annet å forebygge utenforskapet som starter allerede i ung alder. Universell utforming vil gi personer med nedsatt funksjonsevne de samme reelle mulighetene til å kunne delta i aktiviteter i fellesskap med andre. Vi vil ha et styrket vern mot diskriminering som følge av manglende universell utforming i arbeidsliv gjennom likestillings- og diskrimineringsloven. 
Vi mener også at det er viktig at arbeidsgiverne i større grad må bidra til mangfoldige arbeidsplasser. Vi er åpne for kvoteringsordninger som øker deltakelsen av underrepresenterte målgrupper, og vi vil blant annet innføre mål om minimum fem prosent nye arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne for offentlige arbeidsgivere, og at dette også innebærer at deltidsstillinger er tilpasset folks arbeidsevne.  

Samtidig er det viktig at også arbeidsplassene blir bedre på å ivareta medarbeiderne, men at de også jobber med holdninger og negative maktstrukturer. Vi vil gjøre tillitsvalgte på arbeidsplassene i bedre stand til å avdekke og forebygge rasisme og diskriminering, stille krav til universell utforming og aktiv rekruttering av personer med funksjonsnedsettelser. Det må et mer aktivt arbeid til for å jobbe målrettet og systematisk med å bekjempe stereotypier og fordommer i arbeidslivet og for å sikre lønnet arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne."Konklusjon:

Samlet vurdering av MDG er at det er et parti med gode standpunkt og intensjoner knyttet til en arbeidslivspolitikk som kunne gitt positive effekter for de gruppene FFO representerer. Samtidig bærer aktivitetsnivået i Stortinget preg av at partiet kun har en representant, og ingen medlemmer i Arbeids- og sosialkomiteen. Samtidig gjelder dette også Rødt, men det partiet har likevel mer aktivitet knyttet til arbeids- og velferdspolitikk med relevans for våre grupper. Det bidrar til at vi vurderer MDG til terningkast 4. 

Terningkast 4.jpg

Tilbake til kampanjeforsiden