Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Som sagt så gjort - eller? / Best i klassen

Best i klassen

SV-logo


Sosialistisk Venstreparti (SV) har fremmet en rekke representantforslag som ville gitt vesentlige forbedringer i arbeidslivspolitikken knyttet for våre grupper.

Partiet vil gjeninnføre tryggheten i AAP-ordningen, og de vektlegger AAP som et godt inkluderingsmiddel. SV har hatt flere forslag knyttet til å reversere innstramningene i AAP-ordningen. De har foreslått å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven, og de har fremmet forslag om et reelt likestilt og universelt utformet samfunn. De har vært konkrete i kompetansemuligheter for unge med tilretteleggingsbehov, ved å innføre en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige. De har etter vårt skjønn også det beste forslaget om hvordan legge til rette for at uføre får de beste muligheter til å ha en tilknytning til arbeidslivet.  

 

Har forsøkt å utvide AAP-ordningen

Partiet har vært aktive i merknader og forslag knyttet til Stortingets behandling av meldinger og lovendringer. De har forsøkt å styrke det vi anser som relevant arbeidslivspolitikk for våre grupper, som å utvide AAP-ordningen, og å styrke kvalifiseringsprogrammet. SV vil forsterke utdanningsmulighetene for personer som samtidig mottar dagpenger.  
 
SV foreslår i sine alternative budsjetter påplussinger som vil styrke arbeidstilknytningen for våre grupper. Spesielt vil de bevilgningsmessig øke posten for varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) kraftig. De vil også styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Budsjettene gjenspeiler deres engasjement for å styrke Nav og reversere de usosiale kuttene i arbeidsavklaringspenger til unge. SV er det eneste partiet ut fra det vi har sett, som foreslår å bevilge egne ekstra midler til Handlingsplan for personer med nedsatt funksjonsevne.  

 

"SV er det eneste partiet ut fra det vi har sett, som foreslår å bevilge egne ekstra midler til Handlingsplan for personer med nedsatt funksjonsevne"  
 

Konklusjon:

Samlet sett fremstår SV som det partiet i Stortinget som har vært mest aktive for å få til en mer tilpasset og målrettet arbeidslivspolitikk for våre målgrupper, og vi opplever stort sammenfall mellom det FFO ønsker av politikk på området og partiets innsats disse fire årene.  
 
Vi vil derfor gi SV den første og eneste toppskåren i vår vurdering, terningkast 6.

Terningkast 6.jpg

 

Tilbake til kampanjeforsiden