Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Temasider / Funksjonshemmedes menneskerettigheter i Norge

Funksjonshemmedes menneskerettigheter i Norge

Ingunn Westerheim (FFO) taler til FN om FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CPRD).

Regjeringen må svare på FN-komitéens spørsmål om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. FFO har koordinert arbeidet i Norge.

Den 25. og 24. mars 2019 skal den norske regjeringen for første gang utspørres av FN-komiteen som overvåker konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). For kort tid siden ble spørsmålene fra FN-komitéen til regjeringen offentliggjort, og det er en lang liste av temaer som regjeringen må svare på.

 Her er spørsmålene fra komiteen som regjeringen må svare på

Hva har skjedd til nå? 
Norge ratifiserte konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i 2013, og den norske stat oversendte sin første rapport til FN i juli 2015. Samme år utarbeidet organisasjonene i Norge en skyggerapport for å gi vårt bilde av menneskerettssituasjonen for funksjonshemmede i Norge. Utspørringen av Norge har imidlertid latt vente på seg. Men for noen dager siden ble det klart. Den 25. og 26. mars 2019 skal den norske regjeringen for første gang utspørres av CRPD-komitéen. Spørsmålene som FN-komitéen vil at regjeringen skal svare på finner du på FN sine nettsider


FFO har koordinert arbeidet i Norge
For at FN skal få best mulig kunnskap om situasjonen for funksjonshemmede i de enkelte land, utarbeider det sivile samfunn en skyggerapport som FN får i tillegg til regjeringens rapport. Skyggerapporten skal peke på kritikkverdige forhold og utfordringer i Norge - enten det gjelder lovgivning eller praksis som ikke er i tråd med CRPD. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har koordinert arbeidet med skyggerapporten på vegne av det sivile samfunn. Flere organisasjoner både i og utenfor FFO har deltatt aktivt i en arbeidsgruppe for å utarbeide rapporten og for å lage innspill ('list of issues') som FN burde spørre den norske regjeringen om.

 Som et ledd i arbeidet har FFO arrangert seminarer og annet informasjonsarbeid knytte til CRPD herunder heftet «Bli kjent med FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne». 

 Første utgaven av skyggerapporten ble overlevert Regjeringen den 3. desember 2015. I forbindelse med at Norge nå skal utspørres, pågår det nå et intenst arbeid med å oppdatere skyggerapporten som ble utarbeidet i 2015. Koalisjonen skal levere en oppdatert versjon til FN før den norske regjeringen skal utspørres.  
 

Sivilt samfunn ga innspill til FN

I slutten av september 2018 reiste en stor delegasjon av norske organisasjoner til FNs hovedkvarter i Genève for å gi innspill til CRPD-komitéen. Vi reiste som representanter for koalisjonen for å holde innlegg om Norges hovedutfordringer og svare på spørsmål fra FN-komitéen. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter var også til stede. I forkant og etterkant av utspørringen hadde vi møter med andre organisasjoner, komitémedlemmer og ansatte hos FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

 

Hvilke spørsmål er tatt opp av organisasjonene?  

FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) er enda ikke inkorporert i norsk lov på lik linje med andre menneskerettighetskonvensjoner. Og tilleggsprotokollen som gir enkeltpersoner klagerett er heller ikke ratifisert. I tillegg har den norske regjeringen gjort tolkningserklæringer som begrenser CRPDs betydning. Organisasjonene mener dette kombinert med lite kunnskap om konvensjonen både i tjenesteapparatet, politikere og hos folk flest gir CRPD en svak stilling i norsk rett. Dette var noe av det sivilt samfunn tok opp da vi ga FN innspill i september. Andre sentrale temaer var tilgjengelighet og universell utforming, mangel på sanksjoner ved diskriminering, institusjonalisering og boligpolitikk, utdanning, vergemål og selvbestemmelse samt tvang mot personer med utviklingshemming og psykososiale funksjonsnedsettelser.

 

Hva skjer videre?

I slutten av mars reiser regjeringen til Genève for å bli hørt av FN-komitéen med delegater fra koalisjonen som spente tilhørere. Vi venter spenning på Norges svar til FN og CRPD-komitéens konklusjoner. Sistnevnte vil være et viktig verktøy i det videre arbeidet for å sikre funksjonshemmedes likestilling og rettigheter i det norske samfunnet. Disse vil være sentrale tema, når Norge høsten 2019 får besøk av FNs spesialrapportør for funksjonshemmedes rettigheter Katalina Devandas Aguilar.

 Bilde av  den norske delegasjonen til FN høringen om CDPR høsten 2018 

Hvem står bak skyggerapporten?

Bak den norske skyggerapporten står tre paraplyorganisasjoner for funksjonshemmede:

  • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
  • Unge Funksjonshemmede

I tillegg er det 10 andre organisasjoner eller paraplyer som står bak herunder Atlas-alliansen og Redd Barna. Til sammen er vi mer enn 150 organisasjoner fra det sivile samfunn som danner koalisjonen som står bak skyggerapporten i Norge.

 Spesialrapportørene har egen FB-side, følg de her!